Leczenie mysiego modelu anemii sierpowatej komórkami iPS wytworzonymi ze skóry autologicznej.

Ostatnio wykazano, że  mysie  i ludzkie fibroblasty można przeprogramować do stanu przypominającego embrionalne komórki macierzyste przez wprowadzenie kombinacji czterech czynników transkrypcyjnych. Jednak potencjał terapeutyczny takich indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (iPS) pozostał nieokreślony. Używając mysiego modelu humanizowanej anemii sierpowatokrwinkowej   , pokazujemy, że myszy można uratować po przeszczepie krwiotwórczymi progenitorami uzyskanymi in vitro z autologicznych komórek iPS.

Udało się to osiągnąć po skorygowaniu allelu ludzkiej  hemoglobiny sierpowej  przez celowanie specyficzne dla genu. Nasze wyniki dostarczają dowodu na zastosowanie przeprogramowania indukowanego przez czynniki transkrypcyjne w połączeniu z terapią genową i komórkową w leczeniu chorób u myszy. Problemy związane z wykorzystaniem retrowirusów i onkogenów do przeprogramowania muszą zostać rozwiązane, zanim komórki iPS będą mogły być brane pod uwagę w leczeniu ludzi.

Normalne, genetycznie mozaikowe myszy, wytworzone ze złośliwych komórek potworniaka.

 1. Komórki złośliwego  potworniaka myszy  (lub raka embrionalnego) z prawidłową liczbą chromosomów modalnych pobrano z „rdzeń” ciał embrionalnych hodowanych wyłącznie in vivo jako guz wodobrzusza przez 8 lat i wstrzyknięto do blastocyst z wieloma markerami genetycznymi w celu zbadać zdolności rozwojowe, budowę genetyczną i odwracalność złośliwości komórek rdzenia.
 2. Uzyskano dziewięćdziesiąt trzy żywe, normalne zwierzęta przed i po urodzeniu. Spośród 14 dotychczas przeanalizowanych, trzy stanowiły komórkowe mozaiki genetyczne ze znacznym udziałem komórek pochodzących z guza w wielu tkankach niezwiązanych z rozwojem, w tym niektóre nigdy nie spotykane w guzach litych, które tworzą się u gospodarzy przeszczepu.
 3. Tkanki funkcjonowały normalnie i syntetyzowały swoje specyficzne produkty (np. immunoglobuliny,  hemoglobinę dorosłych , białka wątroby) kodowane przez allele typu szczepu w znanych loci. Ponadto, na podstawie fenotypu sierści wykryto gen koloru związany z nowotworem, stal, o którym wcześniej nie wiedziano, że jest obecny w komórkach raka.
 4. Komórki pochodzące z raka, który ma budowę chromosomu płciowego X/Y, również przyczyniły się do powstania linii zarodkowej i utworzyły plemniki funkcjonalne, z których niektóre przeniosły gen stali na potomstwo. Tak więc, po prawie 200 pokoleniach przeszczepu jako wysoce złośliwy nowotwór, komórki rdzeniowe ciała zarodkowego wydają się być totipotentne w rozwoju i zdolne do ekspresji, w uporządkowanej kolejności w różnicowaniu tkanek somatycznych i zarodkowych, wielu genów dotychczas niemych w nowotworze pochodzenia .
 5. Ten eksperymentalny system „cyklingu” komórek rdzenia potworniaka przez myszy, w połączeniu z eksperymentalną mutagenezą tych komórek, może zatem zapewnić nowe i użyteczne narzędzie do biochemicznych, rozwojowych i genetycznych analiz różnicowania ssaków.
 6. Wyniki dostarczają również jednoznacznego przykładu u zwierząt niemutacyjnej podstawy transformacji w nowotwór złośliwy i powrotu do normalności. Pochodzenie tego nowotworu ze zdezorganizowanego zarodka sugeruje, że nowotwory złośliwe niektórych innych, bardziej wyspecjalizowanych komórek macierzystych mogą powstawać podobnie w wyniku dezorganizacji tkanek, prowadząc raczej do rozwojowych aberracji ekspresji genów niż do zmian w strukturze genów.

Dołączenie 40-parowej sekwencji bogatej w G + C (GC-clamp) do fragmentów genomowego DNA przez reakcję łańcuchową polimerazy skutkuje lepszym wykrywaniem zmian pojedynczych zasad.

 • Elektroforeza w żelu z gradientem denaturującym (DGGE) może być wykorzystana do rozróżnienia dwóch cząsteczek DNA, które różnią się jedynie podstawieniem jednej zasady.
 • Ta metoda wykrywa około 50% wszystkich możliwych zmian pojedynczych zasad we fragmentach DNA w zakresie od 50 do około 1000 par zasad.
 • Aby zwiększyć liczbę zmian pojedynczych zasad, które można odróżnić DGGE, zastosowaliśmy reakcję łańcuchową polimerazy do przyłączenia sekwencji bogatej w 40 par zasad G + C, oznaczonej jako GC-clamp, do jednego końca amplifikowanych fragmentów DNA które obejmują regiony  mysich  i ludzkich genów beta-globiny.
 • Pokazujemy, że ten zacisk GC umożliwia wykrycie mutacji, w tym mutacji  sierpa hemoglobiny  (HbS) i  hemoglobiny  C (HbC) w ​​genie ludzkiej beta-globiny, które były wcześniej nie do odróżnienia przez DGGE.
 • Oprócz zapewnienia łatwego sposobu dołączania zacisku GC do fragmentów genomowego DNA, technika reakcji łańcuchowej polimerazy znacznie zwiększa czułość DGGE. Dzięki temu podejściu fragmenty DNA pochodzące z mniej niż 5 ng ludzkiego genomowego DNA można wykryć przez barwienie żelu bromkiem etydyny, eliminując potrzebę stosowania sond radioaktywnych.
 • Te ulepszenia rozszerzają zastosowanie DGGE do wykrywania polimorfizmów i mutacji w genomowym i sklonowanym DNA.

Tlenek azotu aktywuje enzymy cyklooksygenazy.

Oceniliśmy rolę tlenku azotu (NO) na aktywność konstytutywnej i indukowanej formy cyklooksygenazy (odpowiednio COX; COX-1 i COX-2). Indukcja syntazy NO (NOS) i COX (COX-2) w  linii komórkowej makrofagów myszy  RAW264.7 przez lipopolisacharyd Escherichia coli (1 mikrogram/ml, 18 h) spowodowała wzrost uwalniania azotynu (NO2-) i prostaglandyny E2 (PGE2), produkty odpowiednio NOS i COX. Produkcja zarówno NO2 jak i PGE2 była blokowana przez inhibitory NOS NG-monometylo-L-argininę lub aminoguanidynę.

Efekty NG-monometylo-L-argininy lub aminoguanidyny zostały odwrócone przez koinkubację z L-Arg, prekursorem syntezy NO, ale nie przez D-Arg. Komórki RAW264.7 stymulowane przez 18 godzin lipopolisacharydem w pożywce wolnej od L-Arg (w celu zmniejszenia wytwarzania NO przez endogenny szlak NOS) nie uwalniały NO2 i akumulowały co najmniej 4-krotnie mniej PGE2 w porównaniu z komórkami w obecności L-Arg. Wytwarzanie PGE2 wywołane 15-minutowym traktowaniem kwasem arachidonowym RAW264 indukowanego lipopolisacharydem. 7 komórek w pożywce z niedoborem L-Arg zmniejszyło się 3-krotnie w porównaniu z uwalnianiem uzyskanym z komórkami indukowanymi w pożywce zawierającej L-Arg.

W celu zbadania aktywacji NO indukowanej postaci COX pod nieobecność endogennego L-Arg, ludzkie płodowe fibroblasty stymulowano najpierw przez 18 godzin interleukiną 1 beta. Komórki te uwalniały PGE2, ale nie NO2, zgodnie z indukcją COX, ale nie NOS w fibroblastach.

Egzogenny NO jako roztwór gazowy lub uwalniany przez donor NO, nitroprusydek sodu lub triazotan glicerolu, zwiększał 5-krotnie aktywność COX w fibroblastach stymulowanych interleukiną 1 beta; efekty te zostały zniesione przez koinkubację z  hemoglobiną  (10 mikroM), która wiąże i dezaktywuje NO, ale nie błękitem metylenowym, inhibitorem rozpuszczalnej cyklazy guanylanowej.

 

Purified Mouse Hemoglobin

HEMG17-N-1 Alpha Diagnostics 1 mg 270 EUR

Hemoglobin protein (Mouse)

30R-3102 Fitzgerald 100 mg 159.6 EUR

Hemoglobin protein (Mouse)

30-1135 Fitzgerald 5 mg 630 EUR

Mouse Hemoglobin (HB) Protein

20-abx168595 Abbexa
 • 326.40 EUR
 • 226.80 EUR
 • 727.20 EUR
 • 360.00 EUR
 • 276.00 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Hemoglobin (Mouse) ELISA Kit

E4739-100 Biovision each 744 EUR

Mouse Hemoglobin (HB) CLIA Kit

abx197126-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

Mouse Hemoglobin (HB) CLIA Kit

20-abx492738 Abbexa
 • 8853.60 EUR
 • 4719.60 EUR
 • 1093.20 EUR
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Mouse Hemoglobin (HB) ELISA Kit

abx254159-96tests Abbexa 96 tests 764.4 EUR

Mouse Hemoglobin (HB) ELISA Kit

20-abx154130 Abbexa
 • 6373.20 EUR
 • 3404.40 EUR
 • 801.60 EUR
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Mouse hemoglobin (Hb) ELISA Kit

CSB-EQ027276MO-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR

Mouse hemoglobin (Hb) ELISA Kit

1-CSB-EQ027276MO Cusabio
 • 722.40 EUR
 • 5085.60 EUR
 • 2707.20 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Mouse Hemoglobin H ELISA kit

E03H0227-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Mouse Hemoglobin H ELISA kit

E03H0227-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Mouse Hemoglobin H ELISA kit

E03H0227-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Mouse Hemoglobin A ELISA kit

E03H0228-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Mouse Hemoglobin A ELISA kit

E03H0228-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Mouse Hemoglobin A ELISA kit

E03H0228-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Mouse hemoglobin (Hb) ELISA kit

E03H1362-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Mouse hemoglobin (Hb) ELISA kit

E03H1362-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Mouse hemoglobin (Hb) ELISA kit

E03H1362-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Mouse Hemoglobin, Mu ELISA kit

E03H0041-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Mouse Hemoglobin, Mu ELISA kit

E03H0041-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Mouse Hemoglobin, Mu ELISA kit

E03H0041-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Mouse Hemoglobin(HB)ELISA kit

GA-E0840MS-48T GenAsia Biotech 48T 403.2 EUR

Mouse Hemoglobin(HB)ELISA kit

GA-E0840MS-96T GenAsia Biotech 96T 640.8 EUR

Mouse Hemoglobin (HB) ELISA Kit

SEB409Mu-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 3305.89 EUR

Mouse Hemoglobin (HB) ELISA Kit

SEB409Mu-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 377.42 EUR

Mouse Hemoglobin (HB) ELISA Kit

SEB409Mu-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 487.75 EUR

Mouse Hemoglobin (HB) ELISA Kit

SEB409Mu-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 1834.88 EUR

Mouse Hemoglobin (HB) ELISA Kit

4-SEB409Mu Cloud-Clone
 • 3366.00 EUR
 • 1776.00 EUR
 • 488.40 EUR
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

Mouse Hemoglobin ELISA Kit (HB)

RK02880 Abclonal 96 Tests 625.2 EUR

Mouse Hemoglobin(HB)ELISA kit

QY-E20731 Qayee Biotechnology 96T 433.2 EUR

Mouse Hemoglobin (HB)ELISA kit

YLA1089MO-48T Shanghai YL Biotech 48T 465 EUR

Mouse Hemoglobin (HB)ELISA kit

YLA1089MO-96T Shanghai YL Biotech 96T 600 EUR

CLIA kit for Mouse HB (Hemoglobin)

E-CL-M0345 Elabscience Biotech 1 plate of 96 wells 700.8 EUR

Mouse Hemoglobin Beta (HBb) Protein

20-abx067042 Abbexa
 • 777.60 EUR
 • 326.40 EUR
 • 2331.60 EUR
 • 910.80 EUR
 • 560.40 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

ELISA kit for Mouse HB (Hemoglobin)

E-EL-M0573 Elabscience Biotech 1 plate of 96 wells 452.4 EUR

ELISA kit for Mouse HB (Hemoglobin)

ELK1354 ELK Biotech 1 plate of 96 wells 446.4 EUR

Mouse Hemoglobin subunit alpha (Hba)

1-CSB-YP010147MO Cusabio
 • 604.80 EUR
 • 318.00 EUR
 • 2198.40 EUR
 • 915.60 EUR
 • 1459.20 EUR
 • 400.80 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Mouse Hemoglobin subunit alpha (Hba)

1-CSB-EP010147MO Cusabio
 • 606.00 EUR
 • 318.00 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 919.20 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 402.00 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Mouse Hemoglobin Polyclonal Antibody

A57573 EpiGentek
 • 684.66 EUR
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 423.50 EUR
 • 100 µg
 • 20 ul
 • 50 ul
 • 100 ul

Mouse Hemoglobin ELISA Kit | E-90HM

E-90HM Immunology Consultants Laboratory 1 x 96 well plate 680 EUR

Mouse Hemoglobin A1c(HbA1c)ELISA Kit

YLA1808MO-48T Shanghai YL Biotech 48T 465 EUR

Mouse Hemoglobin A1c(HbA1c)ELISA Kit

YLA1808MO-96T Shanghai YL Biotech 96T 600 EUR

Hemoglobin

E61I012 EnoGene 100ug 411.6 EUR

Hemoglobin

GL7038-10 Glentham Life Sciences 10 37.7 EUR

Hemoglobin ELISA Kit (Mouse) (OKIA00096)

OKIA00096 Aviva Systems Biology 96 Wells 777.6 EUR

Mouse Hemoglobin Alpha 1 (HBa1) Protein

20-abx167288 Abbexa
 • 811.20 EUR
 • 343.20 EUR
 • 2498.40 EUR
 • 961.20 EUR
 • 577.20 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Mouse Fetal Hemoglobin (HbF) ELISA kit

E03H0226-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Mouse Fetal Hemoglobin (HbF) ELISA kit

E03H0226-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Mouse Fetal Hemoglobin (HbF) ELISA kit

E03H0226-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Hemoglobin A1c (HbA1c) (Mouse) ELISA Kit

E4657-100 Biovision each 1011.6 EUR

Mouse fetal hemoglobin,HBF ELISA Kit

YLA0447MO-48T Shanghai YL Biotech 48T 465 EUR

Mouse fetal hemoglobin,HBF ELISA Kit

YLA0447MO-96T Shanghai YL Biotech 96T 600 EUR

HB ELISA Kit| Mouse Hemoglobin ELISA Kit

EF013667 Lifescience Market 96 Tests 826.8 EUR

Hemoglobin (HB) Polyclonal Antibody (Mouse)

4-PAB409Mu01 Cloud-Clone
 • 198.00 EUR
 • 1474.80 EUR
 • 400.80 EUR
 • 231.60 EUR
 • 214.80 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Mouse Glycated hemoglobin A1c ELISA kit

E03G0322-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Mouse Glycated hemoglobin A1c ELISA kit

E03G0322-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Mouse Glycated hemoglobin A1c ELISA kit

E03G0322-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Mouse Glycated Hemoglobin (HbA1c) CLIA Kit

20-abx490037 Abbexa
 • 9004.80 EUR
 • 4795.20 EUR
 • 1111.20 EUR
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Mouse Hemoglobin subunit beta-2 (Hbb-b2)

1-CSB-EP360812MO Cusabio
 • 606.00 EUR
 • 318.00 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 919.20 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 402.00 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Mouse Hemoglobin subunit beta-2 (Hbb-b2)

1-CSB-YP360812MO Cusabio
 • 604.80 EUR
 • 318.00 EUR
 • 2198.40 EUR
 • 915.60 EUR
 • 1459.20 EUR
 • 400.80 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Mouse Glycated Hemoglobin (HbA1c) ELISA Kit

abx254828-96tests Abbexa 96 tests 801.6 EUR

Mouse Glycated Hemoglobin (HbA1c) ELISA Kit

20-abx156705 Abbexa
 • 7970.40 EUR
 • 4250.40 EUR
 • 990.00 EUR
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Mouse Hemoglobin subunit zeta, Hbz ELISA KIT

ELI-31589m Lifescience Market 96 Tests 1038 EUR

Cow Hemoglobin

20-abx082083 Abbexa
 • 210.00 EUR
 • 260.40 EUR
 • 1 g
 • 5 g

Mouse β Subunits of hemoglobin ELISA kit

E03H0229-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Mouse β Subunits of hemoglobin ELISA kit

E03H0229-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Mouse β Subunits of hemoglobin ELISA kit

E03H0229-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Hemoglobin (HB) Polyclonal Antibody (Mouse), PE

4-PAB409Mu01-PE Cloud-Clone
 • 237.60 EUR
 • 1491.60 EUR
 • 480.00 EUR
 • 278.40 EUR
 • 183.60 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Mouse Hemoglobin subunit alpha, HBA ELISA Kit

ELA-E0517m Lifescience Market 96 Tests 1038 EUR

Mouse Hemoglobin subunit alpha(HBA)ELISA Kit

YLA1329MO-48T Shanghai YL Biotech 48T 465 EUR

Mouse Hemoglobin subunit alpha(HBA)ELISA Kit

YLA1329MO-96T Shanghai YL Biotech 96T 600 EUR

Mouse Glycated Hemoglobin A1c (HbA1c) Protein

20-abx168596 Abbexa
 • 678.00 EUR
 • 309.60 EUR
 • 1963.20 EUR
 • 794.40 EUR
 • 493.20 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Hemoglobin (HB) Polyclonal Antibody (Mouse), APC

4-PAB409Mu01-APC Cloud-Clone
 • 267.60 EUR
 • 1834.80 EUR
 • 571.20 EUR
 • 318.00 EUR
 • 200.40 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Hemoglobin (HB) Polyclonal Antibody (Mouse), Cy3

4-PAB409Mu01-Cy3 Cloud-Clone
 • 306.00 EUR
 • 2396.40 EUR
 • 711.60 EUR
 • 374.40 EUR
 • 217.20 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Hemoglobin (HB) Polyclonal Antibody (Mouse), HRP

4-PAB409Mu01-HRP Cloud-Clone
 • 252.00 EUR
 • 1609.20 EUR
 • 514.80 EUR
 • 295.20 EUR
 • 193.20 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Hemoglobin (HB) Polyclonal Antibody (Mouse, Rat)

4-PAB409Ra01 Cloud-Clone
 • 285.60 EUR
 • 2853.60 EUR
 • 714.00 EUR
 • 357.60 EUR
 • 252.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Rat HbA1C(Glycosylated Hemoglobin/Hemoglobin A1c) ELISA Kit

ER1030 FN Test 96T 628.92 EUR

Mouse Hemoglobin Subunit Alpha (HBA1) ELISA Kit

abx513160-96tests Abbexa 96 tests 801.6 EUR

Hemoglobin (HB) Polyclonal Antibody (Mouse), FITC

4-PAB409Mu01-FITC Cloud-Clone
 • 237.60 EUR
 • 1491.60 EUR
 • 480.00 EUR
 • 278.40 EUR
 • 183.60 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

HEMOGLOBIN POWDER

H08-103-10kg Alphabiosciences 10 kg 2444.4 EUR

HEMOGLOBIN POWDER

H08-103-2Kg Alphabiosciences 2 Kg 536.4 EUR

HEMOGLOBIN POWDER

H08-103-500g Alphabiosciences 500 g 178.8 EUR

Mouse Glycated Hemoglobin A1c (HbA1c) CLIA Kit

20-abx490566 Abbexa
 • 9567.60 EUR
 • 5095.20 EUR
 • 1177.20 EUR
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Hemoglobin Beta (HBb) Polyclonal Antibody (Mouse)

4-PAD098Mu01 Cloud-Clone
 • 301.20 EUR
 • 3091.20 EUR
 • 768.00 EUR
 • 379.20 EUR
 • 258.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Mouse Hemoglobin subunit epsilon(HBE1) ELISA kit

E03H1363-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Mouse Hemoglobin subunit epsilon(HBE1) ELISA kit

E03H1363-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Mouse Hemoglobin subunit epsilon(HBE1) ELISA kit

E03H1363-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Hemoglobin protein

30R-3084 Fitzgerald 100 mg 159.6 EUR

Hemoglobin protein

30-1134 Fitzgerald 1 gram 214.8 EUR

Hemoglobin Protein

abx061580-100ug Abbexa 100 ug 760.8 EUR

Mouse Glycated Hemoglobin A1c (HbA1c) ELISA Kit

CEA190Mu-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 5269.39 EUR

Mouse Glycated Hemoglobin A1c (HbA1c) ELISA Kit

CEA190Mu-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 539.12 EUR

Mouse Glycated Hemoglobin A1c (HbA1c) ELISA Kit

CEA190Mu-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 718.75 EUR

Mouse Glycated Hemoglobin A1c (HbA1c) ELISA Kit

CEA190Mu-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 2874.38 EUR

Mouse Glycated Hemoglobin A1c (HbA1c) ELISA Kit

4-CEA190Mu Cloud-Clone
 • 5330.40 EUR
 • 2815.20 EUR
 • 718.80 EUR
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

Mouse Glycated Hemoglobin A1c (HbA1c) ELISA Kit

abx514339-96tests Abbexa 96 tests 801.6 EUR

Mouse Glycated Hemoglobin A1c ELISA Kit (HbA1c)

RK02881 Abclonal 96 Tests 625.2 EUR

Hemoglobin A mAb

10R-11520 Fitzgerald 100 ul 381.6 EUR

 

Ponadto, nitroprusydek sodu (0,25-1 mM) zwiększał stymulowane kwasem arachidonowym wytwarzanie PGE2 przez mysie zrekombinowane COX-1 i COX-2. Wyniki te pokazują, że NO wzmaga aktywność COX poprzez mechanizm niezależny od cGMP i sugerują, że w warunkach, w których obecne są zarówno układy NOS, jak i COX, następuje wzrost produkcji prozapalnych prostaglandyn, w którym pośredniczy NO, co może powodować zaostrzenie odpowiedź zapalna. Dane sugerują, że NO bezpośrednio oddziałuje z COX, powodując wzrost aktywności enzymatycznej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *