Oporność na działanie inhibitora multikinaz za pośrednictwem insulinopodobnego czynnika wzrostu-1.

  1. Liczba płytek krwi jest skorelowana ze wzrostem i agresywnością kilku typów nowotworów, w tym raka wątrobowokomórkowego (HCC ). Wcześniej stwierdziliśmy, że lizaty płytek krwi (hPL) zarówno stymulowały wzrost i migrację komórek HCC, jak i antagonizowały hamujące wzrost i apoptotyczne działanie Regorafenibu, inhibitora wzrostu multikinaz, na linie komórkowe HCC. Oceniliśmy wpływ ludzkiego insulinopodobnego czynnika wzrostu-1 ( IGF1 ), mitogenu zawartego w płytkach krwi, na hamowanie wzrostu, w którym pośredniczy Regorafenib.
  2. Do oceny stężeń hPL IGF1 zastosowano zestaw Elisa  . Wpływ  IGF1  na proliferację komórek oceniano testem MTT i analizą progresji cyklu komórkowego. Przeprowadzono testy apoptozy, test zarysowania i test Transwell, aby zmierzyć odpowiednio apoptozę, migrację komórek i inwazję. Western blot przeprowadzono według standardowych protokołów.
  3.  Antagonizowane przez IGF1 hamowanie wzrostu wywierane przez Regorafenib na linie komórkowe HCC. Ponadto mitogen blokował apoptozę indukowaną Regorafenibem i zmniejszał szybkość migracji i inwazji komórek. Efekty  IGF1  były z kolei antagonizowane przez działania silnego  inhibitora receptora IGF1  , GSK1838705A, pokazując, że  receptor IGF1  był zaangażowany w mechanizmy  blokowania działania Regorafenibu za pośrednictwem IGF1 . GSK1838705A częściowo zablokował również wpływ hPL na antagonizowanie hamowania wzrostu za pośrednictwem regorafenibu, pokazując, że  IGF1 był ważnym składnikiem działań hPL
  4. Wyniki te pokazują, że  IGF1  antagonizował hamowanie wzrostu, migracji i inwazji za pośrednictwem regorafenibu, a także indukcję apoptozy w komórkach HCC za pośrednictwem leku i wzmacniają ideę, że czynniki mikrośrodowiskowe mogą wpływać na działanie leków przeciwnowotworowych.

  Okrągły RNA CircHIPK3 promuje proliferację komórek NCI-H1299 i NCI-H2170 poprzez miR-379 i jego docelowy  IGF1

  • Udowodniono, że kołowy RNA, posiadający stabilną, kowalencyjnie zamkniętą, ciągłą pętlę, jest rodzajem cząsteczki RNA szeroko rozpowszechnionej u ssaków. Okrągły RNA circHIPK3 ulega obfitej ekspresji w raku wątrobowokomórkowym (HCC) i sprzyja powstawaniu nowotworów. Jednak rola circHIPK3 nie była systematycznie badana w niedrobnokomórkowym raku płuc (NSCLC). W tym badaniu zbadaliśmy, czy circHIPK3 ma wpływ na proliferację komórek w liniach komórkowych NSCLC NCI-H1299 i NCI-H2170 oraz leżące u ich podstaw mechanizmy molekularne.
  • Ekspresję circHIPK3 mierzono metodą PCR w czasie rzeczywistym w liniach komórkowych NSCLC. Do wykrycia lokalizacji circHIPK3 w komórkach zastosowano eksperyment z rozdziałem masy jądrowej. Doświadczenia funkcji zysku i straty wykorzystano do zbadania proliferacji komórek NCI-H1299 i NCI-H2170 za pomocą zestawu Cell Counting  Kit -8 (CCK-8) oraz testów tworzenia kolonii. Następnie circHIPK3 wklonowano poniżej genu reporterowego lucyferazy, którego aktywność wykryto w celu sprawdzenia, czy miR-379 może wiązać się z mRNA circHIPK3 lub  IGF1  . Poziom białka  IGF1  wykryto metodą Western blot i  ELISA  w komórkach NCI-H1299 i NCI-H2170 z nadekspresją/knock-down circHIPK3.
  • CircHIPK3 generalnie ulegał ekspresji w sześciu rodzajach wykrytych przez nas linii komórkowych NSCLC, a poziom ekspresji był najwyższy w H2170 i najniższy w H1299. Nadekspresja circHIPK3 oczywiście promowała proliferację komórek NCI-H1299, a knockdown circHIPK3 hamował proliferację komórek NCI-H2170. W teście lucyferazy zaobserwowano, że miR-379 sekwestruje mRNA circHIPK3 i  IGF1  z potencjalnymi miejscami wiązania. Ponadto stwierdziliśmy, że nadekspresja circHIPK3 może zwiększać poziomy ekspresji  IGF1  i knockdown go zmniejszać. Ponadto regulacja w górę miR-379 uratowała fenotyp indukowany przez nadekspresję circHIPK3.
  • CircHIPK3 może promować proliferację komórek poprzez szlak circHIPK3/miR-379 w komórkach NCI-H1299 i NCI-H2170 i może być potencjalnym biomarkerem guza dla NSCLC.

  Daucosterol promuje proliferację nerwowych komórek macierzystych.

  Nerwowe komórki macierzyste (NSC) są komórkami samoregenerującymi się, ale ich zdolność do regeneracji jest ograniczona. Niniejsze badanie przeprowadzono w celu zbadania wpływu daukosterolu (steroliny) na promocję proliferacji NSC i określenia odpowiedniego mechanizmu molekularnego.

  Wyniki testu cell counting  kit -8 (CCK-8) wykazały, że daukosterol istotnie zwiększał ilość żywych komórek, a skuteczność daukosterolu była zbliżona do podstawowego czynnika wzrostu fibroblastów (bFGF) i naskórkowego czynnika wzrostu (EGF).

  Wykrycie metodą cytometrii przepływowej NSC znakowanych CFSE (CFSE, ester sukcynoimidylowy dioctanu karboksyfluoresceiny) wykazało, że wskaźnik Div ​​(lub średnia liczba podziałów komórek) i % podzielonych (lub odsetek komórek, które podzieliły się przynajmniej raz) komórek uległy zwiększeniu , wskazując, że daukosterol zwiększał odsetek NSC powracających do cyklu komórkowego.

  Analiza mikromacierzy mRNA wykazała, że ​​333 geny, które są głównie zaangażowane w mitotyczny cykl komórkowy, uległy regulacji w górę. Dla kontrastu, 627 genów, które są w większości zaangażowane w różnicowanie, uległo obniżeniu.

  W szczególności insulinopodobny czynnik wzrostu I ( IGF1 ) uznano za ważny gen regulatorowy, który funkcjonalnie promował proliferację NSC, a zwiększoną ekspresję  białka IGF1  potwierdzono  testem ELISA . Ponadto wzrosła fosforylacja AKT, co wskazuje, że aktywność daukosterolu zwiększająca proliferację może być zaangażowana w  szlak IGF1 -AKT.

  Nasze badanie dostarczyło informacji na temat daukosterolu jako wydajnej i niedrogiej alternatywy dla czynnika wzrostu, która może być wykorzystywana w medycynie klinicznej i zastosowaniach badawczych.

  Wpływ i jego mechanizm IGF-1R na syntezę kwasu hialuronowego w orbitalnych fibroblastach oftalmopatii związanej z tarczycą.

  Zbadanie wpływu receptora insulinopodobnego czynnika wzrostu1 ( IGF1 ) ( IGF1 R) na syntezę kwasu hialuronowego (HA) w oczodołowych fibroblastach oftalmopatii związanej z tarczycą (TAO) i jego szlak sygnałowy.
  Fibroblasty orbitalne zebrano z TAO (n=19) i normalną kontrolę (n=5), następnie hodowano pierwotnie i traktowano rekombinowanym ludzkim  IGF1  w różnych stężeniach. Przed traktowaniem  IGF1 komórki wstępnie traktowano odpowiednio 1H7,LY294002 lub inhibitorem AKT Ⅳ przez 24 godziny. Wytwarzanie HA mierzono za pomocą komercyjnego zestawu ELISA, a syntezę PI3K, Akt i pAkt mierzono metodą Western blot.
  Wraz ze wzrostem stężenia rekombinowanego ludzkiego  IGF1  wzrosła również synteza HA przez fibroblasty orbitalne TAO, synteza HA osiągnęła szczyt przy stężeniu 10 nmol/L w  IGF1  w grupie TAO (P<0,01). W porównaniu z normalną kontrolą, fibroblasty orbitalne z TAO miały zwiększoną syntezę HA po leczeniu  IGF1  (P<0,01).
  Wstępne traktowanie inhibitorem 1H7 lub AKT znacząco zmniejszyło stężenie HA w pożywce hodowlanej (P<0,01), podczas gdy spadek syntezy HA w grupie wstępnie potraktowanej LY294002 nie był statystycznie istotny (P=0,390). Traktowanie IGF1  zwiększyło poziom ekspresji pAkt, ale wydaje się, że nie ma wpływu na ekspresję PI3K i Akt. 1H7 i LY294002 zmniejszyły ekspresję białka PI3K i pAkt, ale nie miały oczywistego działania hamującego na całkowite białko Akt. Inhibitor Akt Ⅳ zmniejszył ekspresję PI3K, Akt i pAkt.

Rat IGF1 ELISA Kit

55R-1593 Fitzgerald 1 kit 603.6 EUR

Rat IGF1 ELISA Kit

ERI0016 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Rat IGF1 ELISA Kit

STJ150170 St John's Laboratory 1 kit 494.4 EUR

Goat IGF1 ELISA Kit

EGTI0016 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Mouse IGF1 ELISA Kit

55R-1594 Fitzgerald 1 kit 603.6 EUR

Human IGF1 ELISA Kit

55R-1839 Fitzgerald 1 Kit 837.6 EUR

Human IGF1 ELISA kit

55R-E20 Fitzgerald 96 wells 1029.6 EUR

Mouse IGF1 ELISA Kit

EMI0016 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Sheep IGF1 ELISA Kit

ESI0016 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Human IGF1 ELISA Kit

ELA-E0050h Lifescience Market 96 Tests 988.8 EUR

Human IGF1 ELISA Kit

EHI0016 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Human IGF1 ELISA Kit

STJ150103 St John's Laboratory 1 kit 494.4 EUR

Mouse IGF1 ELISA Kit

STJ150222 St John's Laboratory 1 kit 494.4 EUR

Rabbit IGF1 ELISA Kit

ERTI0016 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Monkey IGF1 ELISA Kit

EMKI0016 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Bovine IGF1 ELISA Kit

EBI0016 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Canine IGF1 ELISA Kit

ECI0016 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Porcine IGF1 ELISA Kit

EPI0016 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Chicken IGF1 ELISA Kit

ECKI0016 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Anserini IGF1 ELISA Kit

EAI0016 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

Nori Human IGF1 ELISA Kit

GR111060 Genorise Scientific 96-well 461 EUR

Guinea Pig IGF1 ELISA Kit

EGI0016 Abclonal 96Tests 625.2 EUR

IGF1 ELISA Kit (Rat) (OKAN04486)

OKAN04486 Aviva Systems Biology 96 Wells 950.4 EUR

Igf1 ELISA Kit (Rat) (OKEH04507)

OKEH04507 Aviva Systems Biology 96 Wells 652.8 EUR

IGF1 ELISA Kit (Dog) (OKEH03788)

OKEH03788 Aviva Systems Biology 96 Wells 794.4 EUR

IGF1 ELISA Kit (Pig) (OKEH03789)

OKEH03789 Aviva Systems Biology 96 Wells 794.4 EUR

IGF1 ELISA Kit (Dog) (OKCD05746)

OKCD05746 Aviva Systems Biology 96 Wells 1201.2 EUR

IGF1 ELISA Kit (Pig) (OKCD05749)

OKCD05749 Aviva Systems Biology 96 Wells 1248 EUR

IGF1 ELISA Kit (Rat) (OKCD05750)

OKCD05750 Aviva Systems Biology 96 Wells 684 EUR

IGF1 ELISA Kit (Duck) (OKWB00138)

OKWB00138 Aviva Systems Biology 96 Wells 686.4 EUR

IGF1 ELISA Kit (Human) (OKBB00708)

OKBB00708 Aviva Systems Biology 96 Wells 606 EUR

IGF1 ELISA Kit (Human) (OKAN04401)

OKAN04401 Aviva Systems Biology 96 Wells 950.4 EUR

IGF1 ELISA Kit (Sheep) (OKCA01020)

OKCA01020 Aviva Systems Biology 96 Wells 1164 EUR

IGF1 ELISA Kit (Mouse) (OKCD00215)

OKCD00215 Aviva Systems Biology 96 Wells 730.8 EUR

Igf1 ELISA Kit (Mouse) (OKEH04508)

OKEH04508 Aviva Systems Biology 96 Wells 652.8 EUR

IGF1 ELISA Kit (Human) (OKCD05748)

OKCD05748 Aviva Systems Biology 96 Wells 730.8 EUR

IGF1 ELISA Kit (Rabbit) (OKAN06261)

OKAN06261 Aviva Systems Biology 96 Wells 950.4 EUR

IGF1 ELISA Kit (Bovine) (OKAN05262)

OKAN05262 Aviva Systems Biology 96 Wells 950.4 EUR

IGF1 ELISA Kit (Canine) (OKAN05477)

OKAN05477 Aviva Systems Biology 96 Wells 950.4 EUR

IGF1 ELISA Kit (Bovine) (OKEH03791)

OKEH03791 Aviva Systems Biology 96 Wells 794.4 EUR

IGF1 ELISA Kit (Rabbit) (OKCD01184)

OKCD01184 Aviva Systems Biology 96 Wells 981.6 EUR

IGF1 ELISA Kit (Bovine) (OKCD05745)

OKCD05745 Aviva Systems Biology 96 Wells 1248 EUR

IGF1 ELISA Kit (Porcine) (OKAN06067)

OKAN06067 Aviva Systems Biology 96 Wells 950.4 EUR

Igf1 ELISA Kit (Hamster) (OKBB00709)

OKBB00709 Aviva Systems Biology 96 Wells 606 EUR

IGF1 ELISA Kit (Chicken) (OKAN05388)

OKAN05388 Aviva Systems Biology 96 Wells 950.4 EUR

IGF1 ELISA Kit (Chicken) (OKEH03790)

OKEH03790 Aviva Systems Biology 96 Wells 794.4 EUR

IGF1 ELISA Kit (Chicken) (OKCD05747)

OKCD05747 Aviva Systems Biology 96 Wells 981.6 EUR

Nori® Duck IGF1 ELISA Kit

GR149043 Genorise Scientific 96-well 461 EUR

Nori® Ovine IGF1 ELISA Kit

GR116161 Genorise Scientific 96-well 461 EUR

Nori® Mouse IGF1 ELISA Kit

GR117145 Genorise Scientific 96-well 461 EUR

Nori® Turkey IGF1 ELISA Kit

GR187043 Genorise Scientific 96-well 461 EUR

Nori® Feline IGF1 ELISA Kit

GR188157 Genorise Scientific 96-well 461 EUR

Nori® Rabbit IGF1 ELISA Kit

GR144139 Genorise Scientific 96-well 461 EUR

Nori® Donkey IGF1 ELISA Kit

GR170048 Genorise Scientific 96-well 461 EUR

Nori® Canine IGF1 ELISA Kit

GR115110 Genorise Scientific 96-well 461 EUR

IGF1 ELISA Kit (Guinea pig ) (OKCD01444)

OKCD01444 Aviva Systems Biology 96 Wells 1028.4 EUR

IGF1 ELISA Kit (Human) : 96 Wells (OKEH00080)

OKEH00080 Aviva Systems Biology 96 Wells 668.4 EUR

Nori® Monkey IGF1 ELISA Kit- 2 Plates

GR169048-2 Genorise Scientific 2 x 96-well 832 EUR

Nori® Donkey IGF1 ELISA Kit- 2 Plates

GR170048-2 Genorise Scientific 2 x 96-well 832 EUR

IGF1 ELISA Kit| Mouse Insulin-like growth factor 1 ELISA Kit

EF012868 Lifescience Market 96 Tests 826.8 EUR

IGF1 High Sensitivity ELISA Kit (Dog) (OKCD01300)

OKCD01300 Aviva Systems Biology 96 Wells 1123.2 EUR

IGF1 Chemi-Luminescent ELISA Kit (Human) (OKCD03604)

OKCD03604 Aviva Systems Biology 96 Wells 1185.6 EUR

IGF1 Chemi-Luminescent ELISA Kit (Mouse) (OKCD03605)

OKCD03605 Aviva Systems Biology 96 Wells 1232.4 EUR

IGF1 Chemi-Luminescent ELISA Kit (Bovine) (OKCD03603)

OKCD03603 Aviva Systems Biology 96 Wells 1388.4 EUR

Pig Insulin Like Growth Factor 1 (IGF1) ELISA Kit

abx255491-96tests Abbexa 96 tests 904.8 EUR

Rat Insulin Like Growth Factor 1 (IGF1) ELISA Kit

abx255610-96tests Abbexa 96 tests 764.4 EUR

Cow Insulin Like Growth Factor 1 (IGF1) ELISA Kit

abx257633-96tests Abbexa 96 tests 1036.8 EUR

Pig Insulin Like Growth Factor 1 (IGF1) ELISA Kit

20-abx154941 Abbexa
 • 9174.00 EUR
 • 4888.80 EUR
 • 1130.40 EUR
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Rat Insulin Like Growth Factor 1 (IGF1) ELISA Kit

20-abx155666 Abbexa
 • 6373.20 EUR
 • 3404.40 EUR
 • 801.60 EUR
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Cow Insulin Like Growth Factor 1 (IGF1) ELISA Kit

20-abx150119 Abbexa
 • 9174.00 EUR
 • 4888.80 EUR
 • 1130.40 EUR
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Dog Insulin Like Growth Factor 1 (IGF1) ELISA Kit

20-abx150251 Abbexa
 • 8853.60 EUR
 • 4719.60 EUR
 • 1093.20 EUR
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Rat Insulin Like Growth Factor 1 (IGF1) ELISA Kit

abx050086-96tests Abbexa 96 tests 764.4 EUR

Rat Insulin Like Growth Factor 1 (IGF1) ELISA Kit

DLR-IGF1-Ra-48T DL Develop 48T 386.4 EUR

Rat Insulin Like Growth Factor 1 (IGF1) ELISA Kit

DLR-IGF1-Ra-96T DL Develop 96T 487.2 EUR

Rat Insulin Like Growth Factor 1 (IGF1) ELISA Kit

RDR-IGF1-Ra-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 376.8 EUR

Rat Insulin Like Growth Factor 1 (IGF1) ELISA Kit

RDR-IGF1-Ra-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 512.4 EUR

Rat Insulin Like Growth Factor 1 (IGF1) ELISA Kit

RD-IGF1-Ra-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 361.2 EUR

Rat Insulin Like Growth Factor 1 (IGF1) ELISA Kit

RD-IGF1-Ra-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 490.8 EUR

Dog Insulin Like Growth Factor 1 (IGF1) ELISA Kit

SEA050Ca-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 5834.88 EUR

Dog Insulin Like Growth Factor 1 (IGF1) ELISA Kit

SEA050Ca-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 585.7 EUR

Dog Insulin Like Growth Factor 1 (IGF1) ELISA Kit

SEA050Ca-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 785.28 EUR

Dog Insulin Like Growth Factor 1 (IGF1) ELISA Kit

SEA050Ca-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 3173.76 EUR

Dog Insulin Like Growth Factor 1 (IGF1) ELISA Kit

4-SEA050Ca Cloud-Clone
 • 5895.60 EUR
 • 3114.00 EUR
 • 786.00 EUR
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

Pig Insulin Like Growth Factor 1 (IGF1) ELISA Kit

SEA050Po-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 6117.62 EUR

Pig Insulin Like Growth Factor 1 (IGF1) ELISA Kit

SEA050Po-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 608.98 EUR

Pig Insulin Like Growth Factor 1 (IGF1) ELISA Kit

SEA050Po-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 818.54 EUR

Pig Insulin Like Growth Factor 1 (IGF1) ELISA Kit

SEA050Po-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 3323.45 EUR

Pig Insulin Like Growth Factor 1 (IGF1) ELISA Kit

4-SEA050Po Cloud-Clone
 • 6178.80 EUR
 • 3264.00 EUR
 • 819.60 EUR
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

Rat Insulin Like Growth Factor 1 (IGF1) ELISA Kit

SEA050Ra-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 3620.05 EUR

Rat Insulin Like Growth Factor 1 (IGF1) ELISA Kit

SEA050Ra-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 403.3 EUR

Rat Insulin Like Growth Factor 1 (IGF1) ELISA Kit

SEA050Ra-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 524.71 EUR

Rat Insulin Like Growth Factor 1 (IGF1) ELISA Kit

SEA050Ra-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 2001.2 EUR

Rat Insulin Like Growth Factor 1 (IGF1) ELISA Kit

4-SEA050Ra Cloud-Clone
 • 3680.40 EUR
 • 1941.60 EUR
 • 525.60 EUR
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

Rat Insulin Like Growth Factor 1 (IGF1) ELISA Kit

RD-IGF1-Ra-48T Reddot Biotech 48T 241.5 EUR

Rat Insulin Like Growth Factor 1 (IGF1) ELISA Kit

RD-IGF1-Ra-96T Reddot Biotech 96T 345 EUR

Rat Insulin Like Growth Factor 1 (IGF1) ELISA Kit

RDR-IGF1-Ra-48T Reddot Biotech 48T 253.58 EUR

Rat Insulin Like Growth Factor 1 (IGF1) ELISA Kit

RDR-IGF1-Ra-96T Reddot Biotech 96T 362.25 EUR

Goat Insulin Like Growth Factor 1 (IGF1) ELISA Kit

abx257438-96tests Abbexa 96 tests 1036.8 EUR

Fish Insulin like growth factor I, IGF1 ELISA Kit

ELA-E0050f Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

Human Insulin Like Growth Factor 1 (IGF1) ELISA Kit

20-abx151906 Abbexa
 • 6768.00 EUR
 • 3610.80 EUR
 • 848.40 EUR
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests
Synteza HA przez fibroblasty orbitalne może być zwiększona w TAO, co może częściowo odbywać się poprzez szlak kinazy fosfoinozytydu 3/Akt..

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *