Opracowanie nowego testu ektonukleotydazy odpowiedniego do wysokoprzepustowych badań przesiewowych.

5′-ektonukleotydaza (NT5E) katalizuje konwersję monofosforanu adenozyny  do adenozyny i wolnego  fosforanu . Rola tej ektonukleotydazy i jej wytwarzanie adenozyny wiąże się z funkcją odpornościową, angiogenezą i rakiem. Aktywność NT5E jest zwykle  oznaczana albo przez oznaczenie ilościowe chromatograficzne substratów i produktów przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) albo przez oznaczenie ilościowe wolnego  fosforanu  przy użyciu  zieleni malachitowej  .

Metody te nie nadają się do solidnych  testów przesiewowych  aktywności NT5E. HPLC nie jest łatwo odpowiednia do szybkiego i wydajnego  oznaczania  wielu próbek, a  zieleń malachitowa   jest bardzo czuła na  bufory zawierające fosforany powszechne w różnych podłożach i buforach do próbek.

W tym miejscu opisano rozwój i walidację nowego, wysokowydajnego  testu przesiewowego dla ektonukleotydazy  , który wykorzystuje odczynnik testowy oparty na lucyferazie  zestaw  Promega CellTiter-Glo  , do pomiaru katabolizmu AMP przez NT5E. Ten  wielodołkowy test na płytce  ułatwia badanie przesiewowe potencjalnych antagonistów ektonukleotydazy i nie ma na niego wpływu obecność zanieczyszczających  cząsteczek fosforanowych  obecnych w próbkach przesiewowych.

Optymalizacja  testu zieleni malachitowej   do wykrywania hydrolizy ATP przez solubilizowane białka błonowe.

Zbadaliśmy aktywność znakowanego fluorescencyjnie transportera błonowego MalGFK(2), który transportuje maltozę kosztem hydrolizy ATP. Użyliśmy dostępnego na rynku  testu zieleni malachitowej (  zestaw do oznaczania fosforanów  SensoLyte MG  ; Anaspec) do ilościowego określenia uwolnionego  fosforanu  podczas hydrolizy ATP.

Jednak   podczas korzystania z protokołu postępowania dostawcy zmierzono silne wahania stężenia fosforanów . Zoptymalizowaliśmy protokół, biorąc pod uwagę wpływ glicerolu, SDS i znacznika fluorescencyjnego na próbkę. W rezultacie uzyskaliśmy wysoce powtarzalne  wartości stężeń fosforanów  w warunkach optymalnych dla rozpuszczonych białek błonowych.

Inżynieria tkankowa ścięgien zginaczy: acelularyzacja ludzkich ścięgien zginaczy z zachowaniem właściwości biomechanicznych i

 1. Bezkomórkowe ścięgna ludzkie są kandydatami na rusztowanie do inżynierii tkankowej ścięgien zginaczy dłoni. W badaniu tym porównano metody acelularyzacji i ich zgodność z allogenicznymi komórkami ludzkimi.
 2. Ludzkie ścięgna zginaczy były wstępnie traktowane 0,1% kwasem etylenodiaminotetraoctowym (EDTA) przez 4 godziny, a następnie przez 24 godziny traktowane 1% Triton X-100, 1% tri(n-butylo) fosforanem lub 0,1% lub 1% dodecylosiarczanem sodu (SDS ) w 0,1% EDTA . Wyniki oceniono histologicznie za pomocą barwienia hematoksyliną , eozyną i  zielonym  fluorescencyjnym kwasem nukleinowym SYTO oraz biochemicznie za pomocą  zestawu QIAGEN DNeasy , testu kolagenu Sircol  i testu glikozoaminoglikanów z błękitem dimetylometylenowym 1,9 . Dane mechaniczne zebrano za pomocą systemu testowania materiałów, aby naciągnąć do zerwania ścięgna pozbawione komórek z 0,1% SDS. Bezkomórkowe ścięgna ponownie wysiano w zawiesinie ludzkich fibroblastów skóry. Przyczepienie żywotnych komórek do pozbawionego komórek ścięgna oceniano biochemicznie za pomocą testu żywotności komórek  i histologicznie za pomocą barwienia żywych/martwych komórek. Dane są przedstawiane jako średnia ± odchylenie standardowe.
 3. W porównaniu z zawartością DNA w świeżych ścięgnach (551±212 ng DNA/mg ścięgna), tylko leczenie SDS istotnie zmniejszyło zawartość DNA (1% SDS [202,8±37,4 ng DNA/mg suchej masy ścięgna]; 0,1% SDS [189±104 ng DNA/mg ścięgna]). Wyniki te zostały potwierdzone przez badanie histologiczne. Nie stwierdzono spadku glikozaminoglikanów ani kolagenu po acelularyzacji za pomocą SDS. Nie było różnicy w ostatecznym naprężeniu rozciągającym (55,3±19,2 [świeże] vs. 51,5±6,9 [0,1% SDS] MPa). Ponownie zaszczepione ścięgna wykazały przyczepność żywotnych komórek do powierzchni ścięgna przy użyciu testu żywotności i histologii.
 4. Ludzkie ścięgna zginaczy pozbawiono komórek za pomocą 0,1% SDS w 0,1% EDTA przez 24 godziny z zachowaniem właściwości mechanicznych. Zachowanie kolagenu i glikoaminoglikanów oraz ponowne zaszczepienie komórkami ludzkimi sugeruje, że to rusztowanie jest biokompatybilne. Dostarczy to obiecującego rusztowania dla przyszłych badań inżynierii tkankowej ścięgien zginaczy człowieka w celu dalszej oceny biokompatybilności poprzez proliferację komórek i badania in vivo.

W hamowaniu wzrostu glejaka przez flawokawainę B pośredniczy autofagia indukowana stresem retikulum endoplazmatycznego.

 • Flavokawain B (FKB), naturalny chalkon kava, wykazuje silne działanie przeciwnowotworowe w różnych typach raka. Mechanizm działania pozostaje jednak niejasny.
 • Tutaj oceniliśmy skuteczność FKB w leczeniu ludzkiego glejaka wielopostaciowego (GBM), a także podstawy molekularne jego działania hamującego na raka.
 • Około 60% komórek GBM starzeło się po traktowaniu FKB, jak oceniono w  teście związanym ze starzeniem się (SA)-GLB1/SA-β-galaktozydaza .
 • Komórkowy proces autofagii potencjalnie przyczynił się do powstania procesu starzenia. Transmisyjna mikroskopia elektronowa ujawniła tworzenie się pęcherzyków autofagicznych pod wpływem leczenia FKB, a MAP1LC3B (białko związane z mikrotubulami 1 lekki łańcuch 3 beta)-II był zwiększony.
 • Transfekcja małych interferujących RNA (siRNA) ATG5 lub ATG7 hamowała autofagię indukowaną przez FKB w komórkach U251. Western blot ujawnił, że składniki molekularne szlaku stresu retikulum endoplazmatycznego zostały aktywowane, w tym ATF4 (aktywujący czynnik transkrypcyjny 4) i DDIT3 (transkrypt 3 indukowany uszkodzeniem DNA), podczas gdy poziomy TRIB3 (pseudokinaza tribbles 3) wzrosły.
 • Ponadto, w oparciu o stan fosforylacji, zahamowany został szlak AKT-MTOR-RPS6KB1, który indukował autofagię w komórkach GBM. Hamowanie autofagii przez inhibitory autofagii 3-metyloadeninę i chlorochinę lub knockdown ATG5 lub ATG7 powodowało, że komórki U251 traktowane FKB przeszły ze starzenia się do apoptozy.
 • Wreszcie, knockdown ATG5 lub leczenie chlorochiną w połączeniu z FKB znacząco hamowały wzrost guza in vivo. Nasze wyniki wykazały, że FKB indukował autofagię ochronną przez szlak sygnałowy ATF4-DDIT3-TRIB3-AKT-MTOR-RPS6KB1 w komórkach GBM, wskazując, że skojarzone leczenie FKB z inhibitorami autofagii może potencjalnie być skuteczną strategią terapeutyczną dla GBM.
 • 3-MA: 3-metyloadenina; 4-PBA: 4-fenylomaślan; AKT: kinaza serynowo/treoninowa AKT; ATF4: aktywujący czynnik transkrypcyjny 4; ATG: związane z autofagią; CASP3: kaspaza 3; CCK-8: zestaw do liczenia komórek-8; CDKN1A: inhibitor kinazy zależnej od cyklin 1A; CQ: chlorochina; DDIT3: transkrypt 3 indukowany uszkodzeniem DNA; DMEM: pożywka Eagle’a zmodyfikowana przez Dulbecco; EIF2A: eukariotyczny czynnik inicjacji translacji 2A; EIF2AK3: eukariotyczny czynnik inicjacji translacji 2 alfa kinaza 3; ER: retikulum endoplazmatyczne; FKB: flawokawina B; GAPDH: dehydrogenaza gliceraldehydo-3-fosforanu; GBM: glejak wielopostaciowy; GFP: zielone białko fluorescencyjne; HSPA5: członek 5 rodziny białek szoku termicznego A (Hsp70); MAP1LC3B: białko związane z mikrotubulami 1 lekki łańcuch 3 beta; MTOR: mechanistyczny cel kinazy rapamycynowej; PARP1: polimeraza poli(ADP-rybozy); 1RPS6KB1: rybosomalna białkowa kinaza S6 B1; SA-GLB1: galaktozydaza beta 1 związana ze starzeniem się; siRNA: krótki interferujący RNA; SQSTM1: sekwestosom 1; TEM: transmisyjna mikroskopia elektronowa; TRIB3: pseudokinaza tribbles 3; TUNEL: znakowanie dUTP nick-end za pośrednictwem transferazy deoksynukleotydylowej.

Monitorowanie aktywnych, ale niehodowlanych komórek bakteryjnych za pomocą cytometrii przepływowej.

Sygnatury cytometrii przepływowej (tj. rozproszenie światła, czerwona i  zielona  fluorescencja) uzyskano dla aktywnych, ale niehodowlanych (ABNC) komórek E. coli i izolatu bakterii z grupy coli H03N1 w mikrokosmosach wody morskiej przy użyciu BacLight,  zestawu testowego  „żywe-martwe”  firmy Sondy molekularne (Eugene/Portland, OR).

Wcześniejsze badania wykazały, że istnieją dwie główne adaptacje, którym komórki przechodzą podczas formowania się stanów ABNC: wzmocnienie ściany komórkowej i kondensacja DNA. Dlatego postawiliśmy hipotezę, że dojrzałe formy ABNC powinny być bardziej odporne na działanie ekstremalnych temperatur (tj. przez zamrażanie w ciekłym azocie i rozmrażanie w temperaturze pokojowej) niż populacje normalne i przejściowe.

Wykazano, że komórki o naruszonej błonie (zawierające normalne komórki typu dzikiego i martwe, które są mniej odporne na szybkie zamrażanie i rozmrażanie) można odróżnić od dojrzałych komórek ABNC przy użyciu barwienia BacLight i wykrywania fluorescencji za pomocą cytometrii przepływowej.

Populację komórek ABNC, których nie można było hodować przy użyciu pożywki m-FC (w celu zliczenia kałowych bakterii z grupy coli), resuscytowano w  soli fizjologicznej buforu fosforanowego  , a następnie hodowano w bulionie Luria.

test product

22332 National Diagnostics 2 2.76 EUR

new product test

23432342 National Diagnostics 2 2.4 EUR

Test productt 2

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa National Diagnostics 0 Ask for price

Diogenes Kit

NAT1000 National Diagnostics 1KIT 270 EUR

Hydrogen Peroxide Assay Kit

NAT1002 National Diagnostics 1KIT 308.4 EUR

ProtoBlock System

NAT1004 National Diagnostics 1KIT 122.4 EUR

450ML PBS 10X

NAT1006 National Diagnostics 450ML 96 EUR

4L PBS 10X

NAT1008 National Diagnostics 4L 238.8 EUR

ProtoGlow ECL 200ml Kit

NAT1010 National Diagnostics EACH 354 EUR

ProtoGlow ECL 500ml Kit

NAT1012 National Diagnostics EACH 627.6 EUR

100G Acrylamide

NAT1014 National Diagnostics 100G 120 EUR

500G Acrylamide

NAT1016 National Diagnostics 500G 261.6 EUR

1KG Acrylamide

NAT1018 National Diagnostics 1KG 412.8 EUR

25G AquaPor LE

NAT1020 National Diagnostics 25G 132 EUR

100G AquaPor LE GTAC

NAT1022 National Diagnostics 100G 250.8 EUR

500G AquaPor LE GTAC

NAT1024 National Diagnostics 500G 878.4 EUR

25G AquaPor ES

NAT1026 National Diagnostics 25G 152.4 EUR

100G AquaPor ES

NAT1028 National Diagnostics 100G 350.4 EUR

25G AquaPor LM

NAT1030 National Diagnostics 25G 288 EUR

100G AquaPor LM

NAT1032 National Diagnostics 100G 860.4 EUR

25G AquaPor HR

NAT1034 National Diagnostics 25G 236.4 EUR

100G AquaPor HR

NAT1036 National Diagnostics 100G 592.8 EUR

25G AquaPor 3:1

NAT1038 National Diagnostics 25G 250.8 EUR

100G AquaPor 3:1

NAT1040 National Diagnostics 100G 570 EUR

25G Bis (Methylene Bis-Acrylamide)

NAT1042 National Diagnostics 25G 100.8 EUR

25G DATD Ultrapure

NAT1044 National Diagnostics 25G 168 EUR

250G Glycine

NAT1046 National Diagnostics 250G 94.8 EUR

1KG Glycine Ultrapure

NAT1048 National Diagnostics 1KG 128.4 EUR

250G Tris

NAT1050 National Diagnostics 250G 102 EUR

1KG Tris Ultrapure

NAT1052 National Diagnostics 1KG 177.6 EUR

100G Tricine

NAT1054 National Diagnostics 100G 120 EUR

100G Ion Exchange Resin (mixed bed)

NAT1056 National Diagnostics 100G 96 EUR

25G Riboflavin

NAT1058 National Diagnostics 25G 96 EUR

25ML TEMED

NAT1060 National Diagnostics 25ML 99.6 EUR

25G Ammonium Persulfate

NAT1062 National Diagnostics 25G 96 EUR

100G Ammonium Persulfate

NAT1064 National Diagnostics 100G 118.8 EUR

1G Dithiothreitol (DTT)

NAT1066 National Diagnostics 1G 103.2 EUR

5G Dithiothreitol (DTT)

NAT1068 National Diagnostics 5G 183.6 EUR

50ML 2-Mercaptoethanol

NAT1070 National Diagnostics 50ML 112.8 EUR

100G SDS Ultrapure

NAT1072 National Diagnostics 100G 111.6 EUR

1KG SDS Ultrapure

NAT1074 National Diagnostics 1KG 457.2 EUR

250G Urea

NAT1076 National Diagnostics 250G 98.4 EUR

1KG Urea

NAT1078 National Diagnostics 1KG 138 EUR

450ML Glycerol Ultrapure

NAT1080 National Diagnostics 450ML 132 EUR

200ML Tween 20 Ultrapure

NAT1082 National Diagnostics 200ML 132 EUR

1L Tween 20

NAT1084 National Diagnostics 1L 169.2 EUR

200ML Formamide

NAT1086 National Diagnostics 200ML 111.6 EUR

500ML Boric Acid

NAT1088 National Diagnostics 500ML 103.2 EUR

100G EDTA

NAT1090 National Diagnostics 100G 94.8 EUR

500G EDTA

NAT1092 National Diagnostics 500G 177.6 EUR

GelDry Film 11 X 12 cm

NAT1094 National Diagnostics PK50 100.8 EUR

25ML Formamide CE

NAT1096 National Diagnostics 25ML Ask for price

25ML Glass Bond

NAT1098 National Diagnostics 25ML 158.4 EUR

450ML Glass Free

NAT1100 National Diagnostics 450ML 196.8 EUR

GelDry Film 22.5 X 22.5 cm

NAT1102 National Diagnostics PK50 130.8 EUR

1L DEPC Treated Water

NAT1104 National Diagnostics 1L 120 EUR

Sterling Rapid Silver Stain Kit

NAT1106 National Diagnostics 1KIT 265.2 EUR

1L ProtoBlue Safe

NAT1108 National Diagnostics 1L 159.6 EUR

4L ProtoBlue Safe

NAT1110 National Diagnostics 4L 282 EUR

1L ProtoStain Blue

NAT1112 National Diagnostics 1L 164.4 EUR

25ML Nuclistain

NAT1114 National Diagnostics 25ML 128.4 EUR

450ML AcrylaGel 30%

NAT1116 National Diagnostics 450ML 128.4 EUR

1L AcrylaGel 30%

NAT1118 National Diagnostics 1L 177.6 EUR

450ML Bis-AcrylaGel 2%

NAT1120 National Diagnostics 450ML 98.4 EUR

1L Bis-AcrylaGel 2%

NAT1122 National Diagnostics 1L 111.6 EUR

450ML UreaGel 29:1 Concentrate

NAT1124 National Diagnostics 450ML 133.2 EUR

1L UreaGel 29:1 Concentrate

NAT1126 National Diagnostics 1L 183.6 EUR

UreaGel 29:1 System 1L Kit

NAT1128 National Diagnostics EACH 171.6 EUR

UreaGel 29:1 System 2.2L Kit

NAT1130 National Diagnostics EACH 253.2 EUR

450ML SequaGel UreaGel Concentrate

NAT1132 National Diagnostics 450ML 126 EUR

1L SequaGel UreaGel Concentrate

NAT1134 National Diagnostics 1L 160.8 EUR

SequaGel Sequencing System 1L Kit

NAT1136 National Diagnostics 1KIT 171.6 EUR

SequaGel Sequencing System 2.2L Kit

NAT1138 National Diagnostics EACH 253.2 EUR

100ML SequaGel Buffer

NAT1140 National Diagnostics 100ML 80.4 EUR

200ML SequaGel UreaGel Buffer

NAT1142 National Diagnostics 200ML 84 EUR

450ML SequaGel UreaGel-6

NAT1144 National Diagnostics 450ML 115.2 EUR

1L SequaGel UreaGel-6

NAT1146 National Diagnostics 1L 151.2 EUR

450ML SequaGel UreaGel-8

NAT1148 National Diagnostics 450ML 115.2 EUR

1L SequaGel UreaGel-8

NAT1150 National Diagnostics 1L 151.2 EUR

450ML SequaGel UreaGel Diluent

NAT1152 National Diagnostics 450ML 90 EUR

1L SequaGel UreaGel Diluent

NAT1154 National Diagnostics 1L 103.2 EUR

90ML SequaGel Complete Buffer

NAT1156 National Diagnostics 90ML 79.2 EUR

200ML SequaGel UreaGel Complete Buffer

NAT1158 National Diagnostics 200ML 85.2 EUR

450ML SequaGel XR

NAT1160 National Diagnostics 450ML 126 EUR

1L SequaGel XR

NAT1162 National Diagnostics 1L 165.6 EUR

100ML SequaGel XR Concentrate

NAT1164 National Diagnostics 100ML 128.4 EUR

450ML SequaGel XR Concentrate

NAT1166 National Diagnostics 450ML 361.2 EUR

200ML SequaGel MD Monomer Solution

NAT1168 National Diagnostics 200ML 220.8 EUR

SequaGel MD SSCP Kit

NAT1170 National Diagnostics 1KIT 253.2 EUR

SequaGel MD Heteroduplex Kit

NAT1172 National Diagnostics EACH 265.2 EUR

1.2ML SequaGel MD SSCP Stop Solution

NAT1174 National Diagnostics 1.2ML 85.2 EUR

450ML AccuGel 19:1 (30%)

NAT1176 National Diagnostics 450ML 126 EUR

1L AccuGel 19:1 (30%)

NAT1178 National Diagnostics 1L 165.6 EUR

450ML AccuGel 19:1 (40%)

NAT1180 National Diagnostics 450ML 130.8 EUR

1L AccuGel 19:1 (40%)

NAT1182 National Diagnostics 1L 168 EUR

450ML AccuGel 29:1 (30%)

NAT1184 National Diagnostics 450ML 126 EUR

1L AccuGel 29:1 (30%)

NAT1186 National Diagnostics 1L 165.6 EUR

450ML AccuGel 29:1 (40%)

NAT1188 National Diagnostics 450ML 130.8 EUR

1L AccuGel 29:1 (40%)

NAT1190 National Diagnostics 1L 168 EUR

1.2ML Triple Dye Loading Buffer (6X)

NAT1192 National Diagnostics 1.2ML 85.2 EUR

UreaGel Loading Buffer

NAT1194 National Diagnostics 10X1ML 222 EUR

1L TBE 10X

NAT1196 National Diagnostics 1L 98.4 EUR

4L TBE 10X

NAT1198 National Diagnostics 4L 145.2 EUR

1L TBE 5X

NAT1200 National Diagnostics 1L 92.4 EUR

4L TBE 5X

NAT1202 National Diagnostics 4L 111.6 EUR

25ML TE BUFFER 100X

NAT1204 National Diagnostics 25ML 98.4 EUR

25ML 10X CE Buffer

NAT1206 National Diagnostics 25ML 138 EUR

100ML 10X CE Buffer

NAT1208 National Diagnostics 100ML 196.8 EUR

450ML 20X Tris-MOPS SDS

NAT1210 National Diagnostics 450ML 130.8 EUR

450ML 20X Tris-MEPS SDS

NAT1212 National Diagnostics 450ML 130.8 EUR

1L Tris-Tricine-SDS PAGE Buffer (10X)

NAT1214 National Diagnostics 1L 217.2 EUR

1L Tris-Glycine-SDS PAGE Buffer (10X)

NAT1216 National Diagnostics 1L 105.6 EUR

4L Tris-Glycine-SDS PAGE Buffer (10X)

NAT1218 National Diagnostics 4L 148.8 EUR

1L TTE Glycerol Tolerant Buffer 20X

NAT1220 National Diagnostics 1L 160.8 EUR

1L TAE Buffer 50X

NAT1222 National Diagnostics 1L 148.8 EUR

1L SSC Buffer 20X

NAT1224 National Diagnostics 1L 98.4 EUR

4L SSC Buffer 20X

NAT1226 National Diagnostics 4L 174 EUR

100ML SDS Solution 20%

NAT1228 National Diagnostics 100ML 92.4 EUR

450ML SDS Solution 20%

NAT1230 National Diagnostics 450ML 138 EUR

1L Denaturation Solution

NAT1232 National Diagnostics 1L 102 EUR

1L Neutralization Solution

NAT1234 National Diagnostics 1L 102 EUR

50G Dextran Sulfate

NAT1236 National Diagnostics 50G 193.2 EUR

250G Dextran Sulfate

NAT1238 National Diagnostics 250G 524.4 EUR

1L Tris-Glycine Electroblotting Buffer 10X

NAT1240 National Diagnostics 1L 102 EUR

4L Tris-Glycine Electroblotting Buffer 10X

NAT1242 National Diagnostics 4L 145.2 EUR

1L TBS (10X) Tris Buffered Saline

NAT1244 National Diagnostics 1L 126 EUR

1L TBST (10X) Tris Buffered Saline w/Tween 20

NAT1246 National Diagnostics 1L 126 EUR

ProtoGel Sample Prep Kit

NAT1248 National Diagnostics EACH 223.2 EUR

Protein Loading Buffer Blue 2X

NAT1250 National Diagnostics 10X1ML 105.6 EUR

Protein Loading Buffer 5X

NAT1252 National Diagnostics 10X1ML 151.2 EUR

50ML Protein Precipitation Kit

NAT1254 National Diagnostics 50ML 270 EUR

100ML ProtoLift Western Strip Buffer

NAT1256 National Diagnostics 100ML 121.2 EUR

450ML ProtoGel (30%)

NAT1258 National Diagnostics 450ML 136.8 EUR

1L ProtoGel (30%)

NAT1260 National Diagnostics 1L 187.2 EUR

450ML ProtoGel (40%)

NAT1262 National Diagnostics 450ML 157.2 EUR

1L ProtoGel (40%)

NAT1264 National Diagnostics 1L 204 EUR

450ML ProtoGel Resolving Buffer 4X

NAT1266 National Diagnostics 450ML 100.8 EUR

1L ProtoGel Resolving Buffer

NAT1268 National Diagnostics 1L 128.4 EUR

200ML ProtoGel Stacking Buffer

NAT1270 National Diagnostics 200ML 92.4 EUR

100ML ProtoGel Quick-Cast 12%

NAT1272 National Diagnostics 100ML 105.6 EUR

450ML ProtoGel Quick-Cast 12%

NAT1274 National Diagnostics 450ML 223.2 EUR

0.5ML Insite Markers

NAT1276 National Diagnostics 0.5ML 238.8 EUR

0.5ML ProtoMarkers

NAT1278 National Diagnostics 0.5ML 236.4 EUR

ProtoMetrics

NAT1280 National Diagnostics EACH 242.4 EUR

1L EDTA 0.5M Solution

NAT1282 National Diagnostics 1L 183.6 EUR

1L Sodium Chloride 0.009 Solution

NAT1284 National Diagnostics 1L 140.4 EUR

1L Sodium Chloride 1M Solution

NAT1286 National Diagnostics 1L 140.4 EUR

1L Potassium Chloride 1M Solution

NAT1288 National Diagnostics 1L 140.4 EUR

1L Tris-HCL 1M pH 7.2

NAT1290 National Diagnostics 1L 126 EUR

1L Tris-HCL 1M pH 7.4

NAT1292 National Diagnostics 1L 126 EUR

1L Tris-HCL 1M pH 7.6

NAT1294 National Diagnostics 1L 126 EUR

Histosol

NAT1296 National Diagnostics EACH 106.8 EUR

Histosol

NAT1298 National Diagnostics EACH 270 EUR

Mirskys Fixative (ready-to-use)

NAT1300 National Diagnostics 1USGALLON 96 EUR

Mirskys Fixative (ready-to-use)

NAT1302 National Diagnostics EACH 228 EUR

200ML Mirskys Fixative

NAT1304 National Diagnostics 200ML 92.4 EUR

2L Mirskys Fixative

NAT1306 National Diagnostics 2L 134.4 EUR

100ML Histomount

NAT1308 National Diagnostics 100ML 86.4 EUR

450ML Histomount

NAT1310 National Diagnostics 450ML 111.6 EUR

Calci-Clear

NAT1312 National Diagnostics EACH 93.6 EUR

Calci-Clear

NAT1314 National Diagnostics EACH 153.6 EUR

Calci-Clear

NAT1316 National Diagnostics EACH 463.2 EUR

Calci-Clear Rapid

NAT1318 National Diagnostics EACH 90 EUR

Calci-Clear Rapid

NAT1320 National Diagnostics EACH 153.6 EUR

Calci-Clear Rapid

NAT1322 National Diagnostics EACH 463.2 EUR

100ML Hydromount

NAT1324 National Diagnostics 100ML 110.4 EUR

Neutralin

NAT1326 National Diagnostics 5USGALLON 136.8 EUR

100ML Omnimount

NAT1328 National Diagnostics 100ML 93.6 EUR

Histo-Clear

NAT1330 National Diagnostics 1 US gallon 184 EUR

Histo-Clear

NAT1332 National Diagnostics 5 US gallons 699.6 EUR

Histo-Clear II

NAT1334 National Diagnostics 1 US gallon 151.2 EUR

Histo-Clear II

NAT1336 National Diagnostics 5 US gallons 457.2 EUR

1L HarrisHematoxylin

NAT1338 National Diagnostics 1L 147.6 EUR

100ML Eosin Solution

NAT1340 National Diagnostics 100ML 106.8 EUR

1L Scotts Tapwater

NAT1342 National Diagnostics 1L 90 EUR

25G Alcian Blue

NAT1344 National Diagnostics 25G 194.4 EUR

25G Biebrich Scarlet

NAT1346 National Diagnostics 25G 144 EUR

25G Fast Green FCF

NAT1348 National Diagnostics 25G 192 EUR

25G Basic Fuchsin

NAT1350 National Diagnostics 25G 352.8 EUR

25G Methylene Blue

NAT1352 National Diagnostics 25G 187.2 EUR

25G Amido Black 10B

NAT1354 National Diagnostics 25G 176.4 EUR

5G Bromocresol Green

NAT1356 National Diagnostics 5G 187.2 EUR

10G Bromophenol Blue

NAT1358 National Diagnostics 10G 169.2 EUR

10G Coomassie Blue R-250

NAT1360 National Diagnostics 10G 123.6 EUR

10G Coomassie Blue G-250

NAT1362 National Diagnostics 10G 177.6 EUR

10G Methyl Green

NAT1364 National Diagnostics 10G 211.2 EUR

5G Pyronin Y

NAT1366 National Diagnostics 5G 261.6 EUR

25G Xylene Cyanol FF

NAT1368 National Diagnostics 25G 231.6 EUR

4L Hydrofluor

NAT1370 National Diagnostics 4L 200.4 EUR

4L Liquiscint

NAT1372 National Diagnostics 4L 168 EUR

4L Betafluor

NAT1374 National Diagnostics 4L 158.4 EUR

4L Monofluor

NAT1376 National Diagnostics 4L 234 EUR

4L Filtron-X

NAT1378 National Diagnostics 4L 252 EUR

Oxosol C14 Oxidizer

NAT1380 National Diagnostics EACH 322.8 EUR

1L Oxosol 306

NAT1382 National Diagnostics 1L 134.4 EUR

4L Oxosol 306

NAT1384 National Diagnostics 4L 279.6 EUR

450ML Carbamate-1 CO2 Absorber

NAT1386 National Diagnostics 450ML 120 EUR

4L Ecoscint Ultra

NAT1388 National Diagnostics 4L 284.4 EUR

20L Ecoscint Ultra

NAT1390 National Diagnostics 20L 1135.2 EUR

4L Ecoscint

NAT1392 National Diagnostics 4L 205.2 EUR

20L Ecoscint

NAT1394 National Diagnostics 20L 638.4 EUR

4L Ecoscint XR

NAT1396 National Diagnostics 4L 278.4 EUR

4L Ecoscint A

NAT1398 National Diagnostics 4L 237.6 EUR

20L Ecoscint A

NAT1400 National Diagnostics 20L 799.2 EUR

4L Ecoscint O

NAT1402 National Diagnostics 4L 190.8 EUR

20L Ecoscint O

NAT1404 National Diagnostics 20L 698.4 EUR

4L Ecoscint H

NAT1406 National Diagnostics 4L 237.6 EUR

20L Ecoscint H

NAT1408 National Diagnostics 20L 884.4 EUR

4L Uniscint BD

NAT1410 National Diagnostics 4L 244.8 EUR

20L Uniscint BD

NAT1412 National Diagnostics 20L 926.4 EUR

4L Monoflow 1

NAT1414 National Diagnostics 4L 158.4 EUR

20L Monoflow 1

NAT1416 National Diagnostics 20L 480 EUR

4L Monoflow 2

NAT1418 National Diagnostics 4L 241.2 EUR

20L Monoflow 2

NAT1420 National Diagnostics 20L 866.4 EUR

4L Monoflow 3

NAT1422 National Diagnostics 4L 241.2 EUR

20L Monoflow 3

NAT1424 National Diagnostics 20L 866.4 EUR

4L Monoflow 4

NAT1426 National Diagnostics 4L 247.2 EUR

20L Monoflow 4

NAT1428 National Diagnostics 20L 884.4 EUR

4L Monoflow 5

NAT1430 National Diagnostics 4L 241.2 EUR

20L Monoflow 5

NAT1432 National Diagnostics 20L 866.4 EUR

4L Ecoscint Flow

NAT1434 National Diagnostics 4L 265.2 EUR

20L Ecoscint Flow

NAT1436 National Diagnostics 20L 907.2 EUR

4L Bioscint

NAT1438 National Diagnostics 4L 218.4 EUR

400ML Biosol

NAT1440 National Diagnostics 400ML 250.8 EUR

450ML Solusol

NAT1442 National Diagnostics 450ML 325.2 EUR

Cytometria przepływowa umożliwiła zatem wykrycie i zróżnicowanie komórek ABNC względem populacji mieszanej składającej się z komórek nadających się do hodowli, populacji przejściowych i komórek martwych. Wyniki pokazały również, że tworzenie się ABNC w mikrokosmosie wody morskiej następuje już po 2 dniach. Porównując bezpośrednio poziomy bakterii z grupy coli zliczone w testach cytometrii przepływowej opartej na BacLight   i technice m-FC, wykazano, że obecność bakterii z grupy coli może być niewykryta metodą filtracji membranowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *