Opracowanie nowego testu ektonukleotydazy odpowiedniego do wysokoprzepustowych badań przesiewowych.

5′-ektonukleotydaza (NT5E) katalizuje konwersję monofosforanu adenozyny  do adenozyny i wolnego  fosforanu . Rola tej ektonukleotydazy i jej wytwarzanie adenozyny wiąże się z funkcją odpornościową, angiogenezą i rakiem. Aktywność NT5E jest zwykle  oznaczana albo przez oznaczenie ilościowe chromatograficzne substratów i produktów przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) albo przez oznaczenie ilościowe wolnego  fosforanu  przy użyciu  zieleni malachitowej  .

Metody te nie nadają się do solidnych  testów przesiewowych  aktywności NT5E. HPLC nie jest łatwo odpowiednia do szybkiego i wydajnego  oznaczania  wielu próbek, a  zieleń malachitowa   jest bardzo czuła na  bufory zawierające fosforany powszechne w różnych podłożach i buforach do próbek.

W tym miejscu opisano rozwój i walidację nowego, wysokowydajnego  testu przesiewowego dla ektonukleotydazy  , który wykorzystuje odczynnik testowy oparty na lucyferazie  zestaw  Promega CellTiter-Glo  , do pomiaru katabolizmu AMP przez NT5E. Ten  wielodołkowy test na płytce  ułatwia badanie przesiewowe potencjalnych antagonistów ektonukleotydazy i nie ma na niego wpływu obecność zanieczyszczających  cząsteczek fosforanowych  obecnych w próbkach przesiewowych.

Optymalizacja  testu zieleni malachitowej   do wykrywania hydrolizy ATP przez solubilizowane białka błonowe.

Zbadaliśmy aktywność znakowanego fluorescencyjnie transportera błonowego MalGFK(2), który transportuje maltozę kosztem hydrolizy ATP. Użyliśmy dostępnego na rynku  testu zieleni malachitowej (  zestaw do oznaczania fosforanów  SensoLyte MG  ; Anaspec) do ilościowego określenia uwolnionego  fosforanu  podczas hydrolizy ATP.

Jednak   podczas korzystania z protokołu postępowania dostawcy zmierzono silne wahania stężenia fosforanów . Zoptymalizowaliśmy protokół, biorąc pod uwagę wpływ glicerolu, SDS i znacznika fluorescencyjnego na próbkę. W rezultacie uzyskaliśmy wysoce powtarzalne  wartości stężeń fosforanów  w warunkach optymalnych dla rozpuszczonych białek błonowych.

Inżynieria tkankowa ścięgien zginaczy: acelularyzacja ludzkich ścięgien zginaczy z zachowaniem właściwości biomechanicznych i

 1. Bezkomórkowe ścięgna ludzkie są kandydatami na rusztowanie do inżynierii tkankowej ścięgien zginaczy dłoni. W badaniu tym porównano metody acelularyzacji i ich zgodność z allogenicznymi komórkami ludzkimi.
 2. Ludzkie ścięgna zginaczy były wstępnie traktowane 0,1% kwasem etylenodiaminotetraoctowym (EDTA) przez 4 godziny, a następnie przez 24 godziny traktowane 1% Triton X-100, 1% tri(n-butylo) fosforanem lub 0,1% lub 1% dodecylosiarczanem sodu (SDS ) w 0,1% EDTA . Wyniki oceniono histologicznie za pomocą barwienia hematoksyliną , eozyną i  zielonym  fluorescencyjnym kwasem nukleinowym SYTO oraz biochemicznie za pomocą  zestawu QIAGEN DNeasy , testu kolagenu Sircol  i testu glikozoaminoglikanów z błękitem dimetylometylenowym 1,9 . Dane mechaniczne zebrano za pomocą systemu testowania materiałów, aby naciągnąć do zerwania ścięgna pozbawione komórek z 0,1% SDS. Bezkomórkowe ścięgna ponownie wysiano w zawiesinie ludzkich fibroblastów skóry. Przyczepienie żywotnych komórek do pozbawionego komórek ścięgna oceniano biochemicznie za pomocą testu żywotności komórek  i histologicznie za pomocą barwienia żywych/martwych komórek. Dane są przedstawiane jako średnia ± odchylenie standardowe.
 3. W porównaniu z zawartością DNA w świeżych ścięgnach (551±212 ng DNA/mg ścięgna), tylko leczenie SDS istotnie zmniejszyło zawartość DNA (1% SDS [202,8±37,4 ng DNA/mg suchej masy ścięgna]; 0,1% SDS [189±104 ng DNA/mg ścięgna]). Wyniki te zostały potwierdzone przez badanie histologiczne. Nie stwierdzono spadku glikozaminoglikanów ani kolagenu po acelularyzacji za pomocą SDS. Nie było różnicy w ostatecznym naprężeniu rozciągającym (55,3±19,2 [świeże] vs. 51,5±6,9 [0,1% SDS] MPa). Ponownie zaszczepione ścięgna wykazały przyczepność żywotnych komórek do powierzchni ścięgna przy użyciu testu żywotności i histologii.
 4. Ludzkie ścięgna zginaczy pozbawiono komórek za pomocą 0,1% SDS w 0,1% EDTA przez 24 godziny z zachowaniem właściwości mechanicznych. Zachowanie kolagenu i glikoaminoglikanów oraz ponowne zaszczepienie komórkami ludzkimi sugeruje, że to rusztowanie jest biokompatybilne. Dostarczy to obiecującego rusztowania dla przyszłych badań inżynierii tkankowej ścięgien zginaczy człowieka w celu dalszej oceny biokompatybilności poprzez proliferację komórek i badania in vivo.

W hamowaniu wzrostu glejaka przez flawokawainę B pośredniczy autofagia indukowana stresem retikulum endoplazmatycznego.

 • Flavokawain B (FKB), naturalny chalkon kava, wykazuje silne działanie przeciwnowotworowe w różnych typach raka. Mechanizm działania pozostaje jednak niejasny.
 • Tutaj oceniliśmy skuteczność FKB w leczeniu ludzkiego glejaka wielopostaciowego (GBM), a także podstawy molekularne jego działania hamującego na raka.
 • Około 60% komórek GBM starzeło się po traktowaniu FKB, jak oceniono w  teście związanym ze starzeniem się (SA)-GLB1/SA-β-galaktozydaza .
 • Komórkowy proces autofagii potencjalnie przyczynił się do powstania procesu starzenia. Transmisyjna mikroskopia elektronowa ujawniła tworzenie się pęcherzyków autofagicznych pod wpływem leczenia FKB, a MAP1LC3B (białko związane z mikrotubulami 1 lekki łańcuch 3 beta)-II był zwiększony.
 • Transfekcja małych interferujących RNA (siRNA) ATG5 lub ATG7 hamowała autofagię indukowaną przez FKB w komórkach U251. Western blot ujawnił, że składniki molekularne szlaku stresu retikulum endoplazmatycznego zostały aktywowane, w tym ATF4 (aktywujący czynnik transkrypcyjny 4) i DDIT3 (transkrypt 3 indukowany uszkodzeniem DNA), podczas gdy poziomy TRIB3 (pseudokinaza tribbles 3) wzrosły.
 • Ponadto, w oparciu o stan fosforylacji, zahamowany został szlak AKT-MTOR-RPS6KB1, który indukował autofagię w komórkach GBM. Hamowanie autofagii przez inhibitory autofagii 3-metyloadeninę i chlorochinę lub knockdown ATG5 lub ATG7 powodowało, że komórki U251 traktowane FKB przeszły ze starzenia się do apoptozy.
 • Wreszcie, knockdown ATG5 lub leczenie chlorochiną w połączeniu z FKB znacząco hamowały wzrost guza in vivo. Nasze wyniki wykazały, że FKB indukował autofagię ochronną przez szlak sygnałowy ATF4-DDIT3-TRIB3-AKT-MTOR-RPS6KB1 w komórkach GBM, wskazując, że skojarzone leczenie FKB z inhibitorami autofagii może potencjalnie być skuteczną strategią terapeutyczną dla GBM.
 • 3-MA: 3-metyloadenina; 4-PBA: 4-fenylomaślan; AKT: kinaza serynowo/treoninowa AKT; ATF4: aktywujący czynnik transkrypcyjny 4; ATG: związane z autofagią; CASP3: kaspaza 3; CCK-8: zestaw do liczenia komórek-8; CDKN1A: inhibitor kinazy zależnej od cyklin 1A; CQ: chlorochina; DDIT3: transkrypt 3 indukowany uszkodzeniem DNA; DMEM: pożywka Eagle’a zmodyfikowana przez Dulbecco; EIF2A: eukariotyczny czynnik inicjacji translacji 2A; EIF2AK3: eukariotyczny czynnik inicjacji translacji 2 alfa kinaza 3; ER: retikulum endoplazmatyczne; FKB: flawokawina B; GAPDH: dehydrogenaza gliceraldehydo-3-fosforanu; GBM: glejak wielopostaciowy; GFP: zielone białko fluorescencyjne; HSPA5: członek 5 rodziny białek szoku termicznego A (Hsp70); MAP1LC3B: białko związane z mikrotubulami 1 lekki łańcuch 3 beta; MTOR: mechanistyczny cel kinazy rapamycynowej; PARP1: polimeraza poli(ADP-rybozy); 1RPS6KB1: rybosomalna białkowa kinaza S6 B1; SA-GLB1: galaktozydaza beta 1 związana ze starzeniem się; siRNA: krótki interferujący RNA; SQSTM1: sekwestosom 1; TEM: transmisyjna mikroskopia elektronowa; TRIB3: pseudokinaza tribbles 3; TUNEL: znakowanie dUTP nick-end za pośrednictwem transferazy deoksynukleotydylowej.

Monitorowanie aktywnych, ale niehodowlanych komórek bakteryjnych za pomocą cytometrii przepływowej.

Sygnatury cytometrii przepływowej (tj. rozproszenie światła, czerwona i  zielona  fluorescencja) uzyskano dla aktywnych, ale niehodowlanych (ABNC) komórek E. coli i izolatu bakterii z grupy coli H03N1 w mikrokosmosach wody morskiej przy użyciu BacLight,  zestawu testowego  „żywe-martwe”  firmy Sondy molekularne (Eugene/Portland, OR).

Wcześniejsze badania wykazały, że istnieją dwie główne adaptacje, którym komórki przechodzą podczas formowania się stanów ABNC: wzmocnienie ściany komórkowej i kondensacja DNA. Dlatego postawiliśmy hipotezę, że dojrzałe formy ABNC powinny być bardziej odporne na działanie ekstremalnych temperatur (tj. przez zamrażanie w ciekłym azocie i rozmrażanie w temperaturze pokojowej) niż populacje normalne i przejściowe.

Wykazano, że komórki o naruszonej błonie (zawierające normalne komórki typu dzikiego i martwe, które są mniej odporne na szybkie zamrażanie i rozmrażanie) można odróżnić od dojrzałych komórek ABNC przy użyciu barwienia BacLight i wykrywania fluorescencji za pomocą cytometrii przepływowej.

Populację komórek ABNC, których nie można było hodować przy użyciu pożywki m-FC (w celu zliczenia kałowych bakterii z grupy coli), resuscytowano w  soli fizjologicznej buforu fosforanowego  , a następnie hodowano w bulionie Luria.

Custom development of ELISAs for other species or antibody isotypes not listed in the catalog. Custom testing of samples for IgG/IgM/IgA or total (IgG+IgM+IgA)

000-CUS Alpha Diagnostics Custom Ask for price

Alpha-bungarotoxin, CF405s

00002 Cusabio 500uG 592.8 EUR

Alpha-bungarotoxin, CF405s

00002-100ug Biotium 100uG 193.2 EUR

Alpha-bungarotoxin, CF680r

9-00003 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-bungarotoxin, CF680r

9-00003 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-bungarotoxin, CF640r

9-00004 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-bungarotoxin, CF640r

9-00004 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-bungarotoxin, CF488a

9-00005 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-bungarotoxin CF488a

9-00005 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-bungarotoxin, CF568

9-00006 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-bungarotoxin, CF568

9-00006 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-bungarotoxin, CF594

9-00007 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-bungarotoxin CF594

9-00007 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-bungarotoxin, CF633

9-00009 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-bungarotoxin, CF633

9-00009 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-bungarotoxin

00010-1 Biotium 1MG 201.6 EUR

Fluorescein-Alpha-bungarotoxin

00011 Biotium 500uG 440.4 EUR

Tetramethylrhodamine-Alpha-bungarotoxin

00012 Biotium 500uG 459.6 EUR

Fluorescein-alpha-bungarotoxin: (10x50ug)

00013 Biotium 10ST 500.4 EUR

Tetramethylrhodamine-alpha-bungarotoxin: (10x50ug)

00014 Biotium 10ST 559.2 EUR

Sulforhodamine 101-a-bungarotoxin (Texas Red--a-bungarotoxin): (500ug)

00015 Biotium 500uG 559.2 EUR

Sulforhodamine 101-a-bungarotoxin (Texas Red--a-bungarotoxin): (10x50ug)

00016 Biotium 10ST 627.6 EUR

Biotin-xx-a-bungarotoxin

00017 Biotium 500uG 519.6 EUR

Alpha-Bungarotoxin, CF555 conjugate

9-00018 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100ug

Alpha-Bungarotoxin, CF555 conjugate

9-00018 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100ug

Biotin-cAMP, diisopropylethylammonium salt:

00020 Biotium 1MG 376.8 EUR

Biotin-cAMP, diisopropylethylammonium salt: (20x50ug)

00020-1 Biotium 20ST 501.6 EUR

Biotin-cGMP, diisopropylethylammonium salt:

00021 Biotium 1MG 412.8 EUR

Biotin-cGMP, diisopropylethylammonium salt: (20x50ug)

00021-1 Biotium 20ST 537.6 EUR

Cyanine 644-cAMP:

00022 Biotium 1MG 589.2 EUR

Cyanine 644-cAMP: (20x50ug)

00022-1 Biotium 20ST 750 EUR

Fluorescein Methotrexate, triammonium salt:

00023 Biotium 1MG 337.2 EUR

Staurosporine

00025 Biotium 100uG 166.8 EUR

Alpha-bungarotoxin, CF543

00026 Biotium 500uG 592.8 EUR

Rhodamine phalloidin 300u

00027 Biotium 300 414 EUR

Biotin-xx-phalloidin

00028 Biotium 100U 513.6 EUR

Fluorescein-phalloidin

00030 Biotium 300U 414 EUR

Rhodamine 110 phalloidin

00032 Biotium 300ST 414 EUR

Sulforhodamine 101 (Texas-Red) Phalloidin

00033 Biotium 300EU 414 EUR

Phalloidin, CF405M

00034 Biotium 300U 530.4 EUR

Phalloidin, CF405M

00034-T Biotium 50U 159.6 EUR

CF488A-cAMP

00036 Biotium 100ug 206.4 EUR

CF640R-cAMP

00037 Biotium 100ug 206.4 EUR

Phalloidin, CF555

00040 Biotium 300U 530.4 EUR

Phalloidin, CF555

00040-T Biotium 50U 159.6 EUR

Phalloidin, CF647

00041 Biotium 300U 530.4 EUR

Phalloidin, CF647

00041-T Biotium 50U 159.6 EUR

Phalloidin, CF488A

00042 Biotium 300U 530.4 EUR

Phalloidin, CF488A

00042-T Biotium 50U 159.6 EUR

Phalloidin, CF543

00043 Biotium 300U 530.4 EUR

Phalloidin, CF543

00043-T Biotium 50U 159.6 EUR

Phalloidin, CF568

00044 Biotium 300U 530.4 EUR

Phalloidin, CF568

00044-T Biotium 50U 159.6 EUR

Phalloidin, CF594

00045 Biotium 300U 530.4 EUR

Phalloidin, CF594

00045-T Biotium 50U 159.6 EUR

Phalloidin, CF633

00046 Biotium 300U 530.4 EUR

Phalloidin, CF633

00046-T Biotium 50U 159.6 EUR

Phalloidin, CF660R

00047 Biotium 300U 530.4 EUR

Phalloidin, CF660R

00047-T Biotium 50U 159.6 EUR

Phalloidin, CF680R

00048 Biotium 300U 559.2 EUR

Phalloidin, CF680R

00048-T Biotium 50U 159.6 EUR

Phalloidin, CF350

00049 Biotium 300U 530.4 EUR

Phalloidin, CF350

00049-T Biotium 50U 159.6 EUR

Phalloidin, CF640R

00050 Biotium 300U 530.4 EUR

Phalloidin, CF640R

00050-T Biotium 50U 159.6 EUR

Phalloidin, CF532

00051 Biotium 300U 530.4 EUR

Phalloidin, CF532

00051-T Biotium 50U 159.6 EUR

Phalloidin, CF660C

00052 Biotium 300U 530.4 EUR

Phalloidin, CF660C

00052-T Biotium 50U 159.6 EUR

Phalloidin, CF680

00053 Biotium 300U 559.2 EUR

Phalloidin, CF680

00053-T Biotium 50U 176.4 EUR

Phalloidin, CF430

00054 Biotium 300U 538.8 EUR

Phalloidin, CF430

00054-T Biotium 50U 166.8 EUR

Phalloidin, CF440

00055 Biotium 300U 538.8 EUR

Phalloidin, CF440

00055-T Biotium 50U 166.8 EUR

Cholera Toxin Subunit B, CF488A conjugate

00070 Biotium 100ug 313.2 EUR

Cholera Toxin Subunit B, CF568 conjugate

00071 Biotium 100ug 313.2 EUR

Cholera Toxin Subunit B, CF594 conjugate

00072 Biotium 100ug 313.2 EUR

Cholera Toxin Subunit B, CF640R conjugate

00073 Biotium 100ug 316.8 EUR

Cholera Toxin Subunit B, CF532 conjugate

00074 Biotium 100ug 316.8 EUR

Cholera Toxin Subunit B, CF543 conjugate

00075 Biotium 100ug 316.8 EUR

Cholera Toxin Subunit B, CF620R conjugate

00076 Biotium 100ug 316.8 EUR

Cholera Toxin Subunit B, CF633 conjugate

00077 Biotium 100ug 316.8 EUR

Cholera Toxin Subunit B, CF660R conjugate

00078 Biotium 100ug 316.8 EUR

Cholera Toxin Subunit B, CF680R conjugate

00079 Biotium 100ug 338.4 EUR

Human Transferrin, CF488A conjugate

00081 Biotium 1mg 178.8 EUR

Human Transferrin, CF543 conjugate

00082 Biotium 1mg 178.8 EUR

Human Transferrin, CF568 conjugate

00083 Biotium 1mg 178.8 EUR

Human Transferrin, CF594 conjugate

00084 Biotium 1mg 178.8 EUR

Human Transferrin, CF640R conjugate

00085 Biotium 1mg 178.8 EUR

Human Transferrin, CF680R conjugate

00086 Biotium 1mg 178.8 EUR

Human Transferrin, CF750 conjugate

00087 Biotium 1mg 186 EUR

HIV-1 tat recombinant antigen

00110-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HIV-1 tat recombinant antigen

00110-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HIV-1 GAG P24 Recombinant Antigen

00111-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HIV-1 GAG P24 Recombinant Antigen

00111-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HIV-1 nef recombinant antigen

00112-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HIV-1 nef recombinant antigen

00112-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HIV-1 env gp41 recombinant antigen

00113-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HIV-1 env gp41 recombinant antigen

00113-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HIV-2 GP 36 Recombinant Antigen

00114-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HIV-2 GP 36 Recombinant Antigen

00114-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HCV core recombinant antigen

00115-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HCV core recombinant antigen

00115-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HCV core recombinant antigen, Biotin conjugate

00115-V-B-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HCV core recombinant antigen, Biotin conjugate

00115-V-B-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HCV core recombinant antigen, FITC conjugate

00115-V-F-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HCV core recombinant antigen, FITC conjugate

00115-V-F-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HCV core recombinant antigen, Rhodamine

00115-V-R-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HCV core recombinant antigen, Rhodamine

00115-V-R-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HCV NS4 recombinant antigen NS4a+b

00116-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HCV NS4 recombinant antigen NS4a+b

00116-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HCV NS4 recombinant antigen NS4a+b, Biotin

00116-V-B-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HCV NS4 recombinant antigen NS4a+b, Biotin

00116-V-B-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HCV NS4 recombinant antigen NS4a+b, FITC

00116-V-F-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HCV NS4 recombinant antigen NS4a+b, FITC

00116-V-F-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HCV NS4 recombinant antigen NS4a+b, Rhodamine

00116-V-R-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HCV NS4 recombinant antigen NS4a+b, Rhodamine

00116-V-R-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HCV NS3 recombinant antigen

00117-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HCV NS3 recombinant antigen

00117-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HBV core recombinant antigen

00120-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HBV core recombinant antigen

00120-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HBV core recombinant antigen, Delta

00121-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HBV core recombinant antigen, Delta

00121-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HBV surface recombinant antigen HBsAg

00122-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HBV surface recombinant antigen HBsAg

00122-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HBV surface recombinant antigen HBsAg antigen

00123-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HBV surface recombinant antigen HBsAg antigen

00123-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HBV surface recombinant antigen HBsAg antigen

00124-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HBV surface recombinant antigen HBsAg antigen

00124-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HEV (Birma) ORF2 recombinant antigen

00131-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HEV (Birma) ORF2 recombinant antigen

00131-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HEV (Birma) ORF2 recombinant antigen

00132-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HEV (Birma) ORF2 recombinant antigen

00132-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

AA 403-461 HEV Birma ORF2 Recombinant Antigen

00133-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

AA 403-461 HEV Birma ORF2 Recombinant Antigen

00133-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

T, Pallidum recombinant antigen p15

00141-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

T, Pallidum recombinant antigen p15

00141-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

T, Pallidum recombinant antigen p17

00142-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

T, Pallidum recombinant antigen p17

00142-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

T, Pallidum recombinant antigen p45

00143-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

T, Pallidum recombinant antigen p45

00143-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

T, pallidum recombinant antigen TmpA

00144-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

T, pallidum recombinant antigen TmpA

00144-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HCV core 2-119aa recombinant antigen

00150-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HCV core 2-119aa recombinant antigen

00150-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HCV Core 24 Antigen

00151-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HCV Core 24 Antigen

00151-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HCV core recombinant antigen

00152-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HCV core recombinant antigen

00152-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HCV NS3 1192-1456 aa Recombinant Antigen

00153-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HCV NS3 1192-1456 aa Recombinant Antigen

00153-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HCV NS3 1359-1456aa antigen

00154-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HCV NS3 1359-1456aa antigen

00154-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HCV NS4 mosaic recombinant antigen

00155-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HCV NS4 mosaic recombinant antigen

00155-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HCV NS4 1916-1947aa recombinant antigen

00156-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HCV NS4 1916-1947aa recombinant antigen

00156-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HCV NS5 2061-2302aa recombinant antigen

00157-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HCV NS5 2061-2302aa recombinant antigen

00157-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HCV NS5 2212-2313aa recombinant antigen

00158-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HCV NS5 2212-2313aa recombinant antigen

00158-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HAV VP1-P2A recombinant antigen

00159-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HAV VP1-P2A recombinant antigen

00159-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HAV VP4-VP2 recombinant antigen

00160-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HAV VP4-VP2 recombinant antigen

00160-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HAV P2C-P3A recombinant antigen

00161-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HAV P2C-P3A recombinant antigen

00161-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HAV P3C recombinant antigen

00162-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HAV P3C recombinant antigen

00162-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HAV VP3 recombinant antigen

00163-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HAV VP3 recombinant antigen

00163-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HAV VP1-P2A recombinant antigen

00164-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HAV VP1-P2A recombinant antigen

00164-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HAV HAV P2C recombinant antigen

00165-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HAV HAV P2C recombinant antigen

00165-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HAV P2C-P3A recombinant antigen

00166-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HAV P2C-P3A recombinant antigen

00166-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HIV-1 p17/24/gp120-gp41 recombinant antigen,

00168-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HIV-1 p17/24/gp120-gp41 recombinant antigen,

00168-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HIV-1 p17/24/gp120 antigen

00169-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HIV-1 p17/24/gp120 antigen

00169-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HIV-1 gp41 recombinant antigen,

00170-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HIV-1 gp41 recombinant antigen,

00170-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HIV-1 gp41 Long recombinant antigen,

00171-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HIV-1 gp41 Long recombinant antigen,

00171-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HIV-2 gp32 recombinant antigen

00173-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HIV-2 gp32 recombinant antigen

00173-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HIV-1 p24 recombinant antigen,

00174-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HIV-1 p24 recombinant antigen,

00174-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HIV 1, 2 envelope recombinant antigen

00175-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HIV 1, 2 envelope recombinant antigen

00175-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HIV 1 envelope recombinant antigen

00176-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HIV 1 envelope recombinant antigen

00176-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HIV 1 p24 core recombinant antigen

00177-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HIV 1 p24 core recombinant antigen

00177-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HIV type O envelope antigen

00178-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HIV type O envelope antigen

00178-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HIV -2 env gp36 recombinant antigen

00179-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HIV -2 env gp36 recombinant antigen

00179-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HIV 2 gp36 envelope antigen

00180-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HIV 2 gp36 envelope antigen

00180-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HSV-1 gD recombinant antigen

00181-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HSV-1 gD recombinant antigen

00181-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HSV-2 gD recombinant antigen

00182-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HSV-2 gD recombinant antigen

00182-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HSV-2 gD recombinant antigen

00183-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HSV-2 gD recombinant antigen

00183-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HSV-1 gD recombinant antigen

00184-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HSV-1 gD recombinant antigen

00184-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

CMV Pp65 (UL83) recombinant antigen

00185-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

CMV Pp65 (UL83) recombinant antigen

00185-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

CMV Pp150 recombinant antigen

00186-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

CMV Pp150 recombinant antigen

00186-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

CMV gB (UL55) recombinant antigen

00187-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

CMV gB (UL55) recombinant antigen

00187-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

CMV Pp65 (UL83) recombinant antigen

00188-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

CMV Pp65 (UL83) recombinant antigen

00188-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

CMV Pp52 (UL44) recombinant antigen

00189-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

CMV Pp52 (UL44) recombinant antigen

00189-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

SARS-Associated Coronavirus E recombinant antigen

00191-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

SARS-Associated Coronavirus E recombinant antigen

00191-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HIV-1 reverse transcriptase recombinant antigen

00198-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

HIV-1 reverse transcriptase recombinant antigen

00198-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

HIV-1 intergase antigen

00199-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

Cytometria przepływowa umożliwiła zatem wykrycie i zróżnicowanie komórek ABNC względem populacji mieszanej składającej się z komórek nadających się do hodowli, populacji przejściowych i komórek martwych. Wyniki pokazały również, że tworzenie się ABNC w mikrokosmosie wody morskiej następuje już po 2 dniach. Porównując bezpośrednio poziomy bakterii z grupy coli zliczone w testach cytometrii przepływowej opartej na BacLight   i technice m-FC, wykazano, że obecność bakterii z grupy coli może być niewykryta metodą filtracji membranowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *