Struktury krystaliczne ludzkiej polimerazy beta beta skompleksowane z przerwanym i naciętym DNA: dowód na indukowany mechanizm dopasowania.

  • Polimeraza DNA beta (pol beta) wypełnia luki w pojedynczym nukleotydzie (nt) w DNA wytwarzanym przez ścieżkę naprawy przez wycinanie zasad w komórkach ssaków.
  • Określono struktury krystaliczne reprezentujące związki pośrednie w 1-ntowej reakcji wypełniania przerw w pol beta: kompleks binarny z przerwanym substratem DNA (rozdzielczość 2,4 A), kompleks trójskładnikowy zawierający  ddCTP  (2,2 A) oraz kompleks produktu binarnego zawierający tylko nacięty DNA (2,6 A).
  • Po związaniu  ddCTP  z kompleksem binarnej przerwy, subdomena kciuka obraca się do zamkniętej konformacji, aby skontaktować się z parą zasad ddCTP-szablon wyeksponowaną w innym przypadku na  rozpuszczalnik .
  • Ruch kciuka wyzwala dalsze zmiany konformacyjne, które wprowadzają resztę katalityczną Asp192, dNTP i matrycę do transferu nukleotydów, skutecznie montując miejsce aktywne.
  • W produkcie z naciętym kompleksem DNA kciuk powraca do konformacji otwartej, jak w dwuskładnikowym kompleksie DNA z przerwami, ułatwiając dysocjację produktu.
  • Odkrycia te sugerują, że pol beta może zwiększać wierność przez mechanizm indukowanego dopasowania, w którym prawidłowe parowanie zasad między szablonem a przychodzącym dNTP indukuje dopasowanie grup katalitycznych do katalizy (poprzez zamknięcie kciuka), ale nieprawidłowe parowanie zasad nie.
  • Struktury ujawniają również, że pol beta wiąże zarówno przerwany, jak i nacięty DNA z zagięciem 90 stopni występującym dokładnie na wiązaniu 5′-fosfodiestrowym reszty szablonowej.
  • Gdyby DNA nie było zagięte w ten sposób, kontakt między kciukiem a parą zasad dNTP-szablon, prawdopodobnie ważny dla mechanizmu sprawdzania, byłby niemożliwy , zwłaszcza gdy przerwa jest tylko pojedynczym nukleotydem. Takie załamanie 90 stopni może być cechą mechanistyczną stosowaną przez dowolną polimerazę zaangażowaną w wypełnianie luk do końca.

  Struktury trójskładnikowych kompleksów szczurzej polimerazy DNA beta, startera-matrycy DNA i  ddCTP .

  Dwa trójskładnikowe kompleksy szczurzej polimerazy DNA beta (pol beta), startera DNA matrycy i trifosforanu dideoksycytydyny ( ddCTP ) oznaczono przy rozdzielczości odpowiednio 2,9 A i 3,6 A. ddCTP  jest trifosforanem dideoksycytydyny (ddC), analogu nukleozydu, który jest ukierunkowany na odwrotną transkryptazę ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV) i jest obecnie stosowany w leczeniu AIDS.

  Chociaż kryształy obu kompleksów należą do różnych grup przestrzennych, ich struktury są podobne, co sugeruje, że na oddziaływania polimeraza-DNA- ddCTP nie mają wpływu siły upakowania kryształów. W miejscu aktywnym pol beta atakujący 3′-OH startera wydłużającego, fosforany ddCTP  i dwa jony Mg2+ są skupione wokół Asp190, Asp192 i Asp256.

  Dwie z tych reszt, Asp190 i Asp256, są obecne w sekwencjach aminokwasowych wszystkich dotychczas zbadanych polimeraz i są również przestrzennie podobne w czterech polimerazach – fragmencie Klenowa polimerazy I DNA Escherichia coli, odwrotnej transkryptazie HIV-1, RNA T7 polimeraza i szczurzy DNA pol beta – których struktury krystaliczne są obecnie znane. Mechanizm reakcji przenoszenia nukleotydów z dwoma metalami jest opisany i może mieć zastosowanie do wszystkich polimeraz. W analizowanych trójskładnikowych strukturach złożonych pol beta wiąże się z matrycą-starterem DNA w inny sposób niż ostatnio zaproponowany dla innych modeli polimerazy-DNA.

  Mechanizm fenotypowy oporności HIV-1 na 3′-azydo-3′-deoksytymidynę (AZT): zwiększona procesywność polimeryzacji i zwiększona wrażliwość na pirofosforan zmutowanej wirusowej odwrotnej transkryptazy.

  1. Liczne mutacje związane z wysokim poziomem oporności na AZT (D67N, K70R, T215F, K219Q) powstają w dwóch oddzielnych subdomenach wirusowej odwrotnej transkryptazy (RT), co sugeruje, że te mutacje mogą w różny sposób przyczyniać się do ogólnej oporności.
  2. Porównaliśmy RT typu dzikiego ze zmutowanymi enzymami D67N/K70R/T215F/K219Q, D67N/K70R i T215F/K219Q. Mutant D67N/K70R/T215F/K219Q wykazał zwiększoną procesywność polimerazy DNA; wynikało to ze zmniejszonej dysocjacji matryca/starter od RT i było spowodowane mutacjami T215F/K219Q. Mutant D67N/K70R/T215F/K219Q był mniej wrażliwy na AZTTP (IC50 około 300 nM) niż wt RT (IC50 około 100 nM) w obecności 0,5 mM pirofosforanu.
  3. Ta zmiana wrażliwości zmutowanego enzymu, w której pośredniczy pirofosforan, była selektywna dla AZTTP, ponieważ podobne wartości Km dla TTP i hamowania przez  ddCTP  i ddGTP odnotowano dla wt i zmutowanej RT przy braku lub w obecności pirofosforanu. Mutant D67N/K70R/T215F/K219Q wykazywał zwiększoną szybkość pirofosforolizy (odwrotnej reakcji syntezy DNA) DNA zakończonego łańcuchem; ta zwiększona pirofosforoliza była spowodowana mutacjami D67N/K70R.
  4. Jednak procesywność pirofosforolizy była podobna dla enzymów typu dzikiego i zmutowanych. Proponujemy, że oporność HIV-1 na AZT wynika z selektywnie zmniejszonego wiązania AZTTP i zwiększonego rozszczepiania pirofosforolitycznego wirusowego DNA zakończonego łańcuchem przez zmutowaną RT przy fizjologicznych poziomach pirofosforanu, co skutkuje zmniejszeniem netto zakończenia łańcucha.
  5. Zwiększona procesywność syntezy wirusowego DNA może być ważna dla umożliwienia łatwej replikacji HIV w obecności AZT, poprzez kompensację zwiększonej szybkości reakcji odwrotnej.

  Polimeraza DNA beta przeprowadza etap wypełniania luk w naprawie poprzez wycinanie zasad inicjowanej uracylem w ekstrakcie jądrowym jąder bydlęcych.

  Niedopasowanie G:U w genomowym DNA wynika głównie z deaminacji reszt cytozyny i jest naprawiane przez szlak naprawy przez wycinanie zasad. Odkryliśmy, że surowy ekstrakt jądrowy z jąder bydlęcych przeprowadza in vitro naprawę poprzez wycinanie zasad inicjowaną przez uracyl.

  Zastosowano syntetyczny substrat DNA o długości 51 par zasad, zawierający pojedyncze niedopasowanie G:U, a włączenie dCMP podczas naprawy miało wyłącznie zastąpić uracyl. Neutralizujące przeciwciało poliklonalne przeciwko polimerazie DNA beta (beta-pol) hamowało reakcję naprawczą. ddCTP  hamowało również reakcję naprawczą, podczas gdy afidicolina nie miała istotnego wpływu, co sugeruje, że wymagana była aktywność beta-polu. Następnie system naprawy wycięcia bazy został odtworzony przy użyciu częściowo oczyszczonych składników.

  Kilka z wymaganych aktywności enzymatycznych zostało rozwiązanych tak, że aktywności ligazy DNA i aktywności endonukleazy uracyl-DNA glikozylazy/apurinowej/apirymidynowej zostały oddzielone od wymaganej polimerazy DNA.

   

  Custom development of ELISAs for other species or antibody isotypes not listed in the catalog. Custom testing of samples for IgG/IgM/IgA or total (IgG+IgM+IgA)

  000-CUS Alpha Diagnostics Custom Ask for price

  Alpha-bungarotoxin, CF405s

  00002 Cusabio 500uG 592.8 EUR

  Alpha-bungarotoxin, CF405s

  00002-100ug Biotium 100uG 193.2 EUR

  Alpha-bungarotoxin, CF680r

  9-00003 Biotium
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 500uG
  • 100uG

  Alpha-bungarotoxin, CF680r

  9-00003 Biotium
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 500uG
  • 100uG

  Alpha-bungarotoxin, CF640r

  9-00004 Biotium
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 500uG
  • 100uG

  Alpha-bungarotoxin, CF640r

  9-00004 Biotium
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 500uG
  • 100uG

  Alpha-bungarotoxin, CF488a

  9-00005 Biotium
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 500uG
  • 100uG

  Alpha-bungarotoxin CF488a

  9-00005 Biotium
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 500uG
  • 100uG

  Alpha-bungarotoxin, CF568

  9-00006 Biotium
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 500uG
  • 100uG

  Alpha-bungarotoxin, CF568

  9-00006 Biotium
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 500uG
  • 100uG

  Alpha-bungarotoxin, CF594

  9-00007 Biotium
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 500uG
  • 100uG

  Alpha-bungarotoxin CF594

  9-00007 Biotium
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 500uG
  • 100uG

  Alpha-bungarotoxin, CF633

  9-00009 Biotium
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 500uG
  • 100uG

  Alpha-bungarotoxin, CF633

  9-00009 Biotium
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 500uG
  • 100uG

  Alpha-bungarotoxin

  00010-1 Biotium 1MG 201.6 EUR

  Fluorescein-Alpha-bungarotoxin

  00011 Biotium 500uG 440.4 EUR

  Tetramethylrhodamine-Alpha-bungarotoxin

  00012 Biotium 500uG 459.6 EUR

  Fluorescein-alpha-bungarotoxin: (10x50ug)

  00013 Biotium 10ST 500.4 EUR

  Tetramethylrhodamine-alpha-bungarotoxin: (10x50ug)

  00014 Biotium 10ST 559.2 EUR

  Sulforhodamine 101-a-bungarotoxin (Texas Red--a-bungarotoxin): (500ug)

  00015 Biotium 500uG 559.2 EUR

  Sulforhodamine 101-a-bungarotoxin (Texas Red--a-bungarotoxin): (10x50ug)

  00016 Biotium 10ST 627.6 EUR

  Biotin-xx-a-bungarotoxin

  00017 Biotium 500uG 519.6 EUR

  Alpha-Bungarotoxin, CF555 conjugate

  9-00018 Biotium
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 500uG
  • 100ug

  Alpha-Bungarotoxin, CF555 conjugate

  9-00018 Biotium
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 500uG
  • 100ug

  Biotin-cAMP, diisopropylethylammonium salt:

  00020 Biotium 1MG 376.8 EUR

  Biotin-cAMP, diisopropylethylammonium salt: (20x50ug)

  00020-1 Biotium 20ST 501.6 EUR

  Biotin-cGMP, diisopropylethylammonium salt:

  00021 Biotium 1MG 412.8 EUR

  Biotin-cGMP, diisopropylethylammonium salt: (20x50ug)

  00021-1 Biotium 20ST 537.6 EUR

  Cyanine 644-cAMP:

  00022 Biotium 1MG 589.2 EUR

  Cyanine 644-cAMP: (20x50ug)

  00022-1 Biotium 20ST 750 EUR

  Fluorescein Methotrexate, triammonium salt:

  00023 Biotium 1MG 337.2 EUR

  Staurosporine

  00025 Biotium 100uG 166.8 EUR

  Alpha-bungarotoxin, CF543

  00026 Biotium 500uG 592.8 EUR

  Rhodamine phalloidin 300u

  00027 Biotium 300 414 EUR

  Biotin-xx-phalloidin

  00028 Biotium 100U 513.6 EUR

  Fluorescein-phalloidin

  00030 Biotium 300U 414 EUR

  Rhodamine 110 phalloidin

  00032 Biotium 300ST 414 EUR

  Sulforhodamine 101 (Texas-Red) Phalloidin

  00033 Biotium 300EU 414 EUR

  Phalloidin, CF405M

  00034 Biotium 300U 530.4 EUR

  Phalloidin, CF405M

  00034-T Biotium 50U 159.6 EUR

  CF488A-cAMP

  00036 Biotium 100ug 206.4 EUR

  CF640R-cAMP

  00037 Biotium 100ug 206.4 EUR

  Phalloidin, CF555

  00040 Biotium 300U 530.4 EUR

  Phalloidin, CF555

  00040-T Biotium 50U 159.6 EUR

  Phalloidin, CF647

  00041 Biotium 300U 530.4 EUR

  Phalloidin, CF647

  00041-T Biotium 50U 159.6 EUR

  Phalloidin, CF488A

  00042 Biotium 300U 530.4 EUR

  Phalloidin, CF488A

  00042-T Biotium 50U 159.6 EUR

  Phalloidin, CF543

  00043 Biotium 300U 530.4 EUR

  Phalloidin, CF543

  00043-T Biotium 50U 159.6 EUR

  Phalloidin, CF568

  00044 Biotium 300U 530.4 EUR

  Phalloidin, CF568

  00044-T Biotium 50U 159.6 EUR

  Phalloidin, CF594

  00045 Biotium 300U 530.4 EUR

  Phalloidin, CF594

  00045-T Biotium 50U 159.6 EUR

  Phalloidin, CF633

  00046 Biotium 300U 530.4 EUR

  Phalloidin, CF633

  00046-T Biotium 50U 159.6 EUR

  Phalloidin, CF660R

  00047 Biotium 300U 530.4 EUR

  Phalloidin, CF660R

  00047-T Biotium 50U 159.6 EUR

  Phalloidin, CF680R

  00048 Biotium 300U 559.2 EUR

  Phalloidin, CF680R

  00048-T Biotium 50U 159.6 EUR

  Phalloidin, CF350

  00049 Biotium 300U 530.4 EUR

  Phalloidin, CF350

  00049-T Biotium 50U 159.6 EUR

  Phalloidin, CF640R

  00050 Biotium 300U 530.4 EUR

  Phalloidin, CF640R

  00050-T Biotium 50U 159.6 EUR

  Phalloidin, CF532

  00051 Biotium 300U 530.4 EUR

  Phalloidin, CF532

  00051-T Biotium 50U 159.6 EUR

  Phalloidin, CF660C

  00052 Biotium 300U 530.4 EUR

  Phalloidin, CF660C

  00052-T Biotium 50U 159.6 EUR

  Phalloidin, CF680

  00053 Biotium 300U 559.2 EUR

  Phalloidin, CF680

  00053-T Biotium 50U 176.4 EUR

  Phalloidin, CF430

  00054 Biotium 300U 538.8 EUR

  Phalloidin, CF430

  00054-T Biotium 50U 166.8 EUR

  Phalloidin, CF440

  00055 Biotium 300U 538.8 EUR

  Phalloidin, CF440

  00055-T Biotium 50U 166.8 EUR

  Cholera Toxin Subunit B, CF488A conjugate

  00070 Biotium 100ug 313.2 EUR

  Cholera Toxin Subunit B, CF568 conjugate

  00071 Biotium 100ug 313.2 EUR

  Cholera Toxin Subunit B, CF594 conjugate

  00072 Biotium 100ug 313.2 EUR

  Cholera Toxin Subunit B, CF640R conjugate

  00073 Biotium 100ug 316.8 EUR

  Cholera Toxin Subunit B, CF532 conjugate

  00074 Biotium 100ug 316.8 EUR

  Cholera Toxin Subunit B, CF543 conjugate

  00075 Biotium 100ug 316.8 EUR

  Cholera Toxin Subunit B, CF620R conjugate

  00076 Biotium 100ug 316.8 EUR

  Cholera Toxin Subunit B, CF633 conjugate

  00077 Biotium 100ug 316.8 EUR

  Cholera Toxin Subunit B, CF660R conjugate

  00078 Biotium 100ug 316.8 EUR

  Cholera Toxin Subunit B, CF680R conjugate

  00079 Biotium 100ug 338.4 EUR

  Human Transferrin, CF488A conjugate

  00081 Biotium 1mg 178.8 EUR

  Human Transferrin, CF543 conjugate

  00082 Biotium 1mg 178.8 EUR

  Human Transferrin, CF568 conjugate

  00083 Biotium 1mg 178.8 EUR

  Human Transferrin, CF594 conjugate

  00084 Biotium 1mg 178.8 EUR

  Human Transferrin, CF640R conjugate

  00085 Biotium 1mg 178.8 EUR

  Human Transferrin, CF680R conjugate

  00086 Biotium 1mg 178.8 EUR

  Human Transferrin, CF750 conjugate

  00087 Biotium 1mg 186 EUR

  HIV-1 tat recombinant antigen

  00110-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

  HIV-1 tat recombinant antigen

  00110-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

  HIV-1 GAG P24 Recombinant Antigen

  00111-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

  HIV-1 GAG P24 Recombinant Antigen

  00111-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

  HIV-1 nef recombinant antigen

  00112-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

  HIV-1 nef recombinant antigen

  00112-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

  HIV-1 env gp41 recombinant antigen

  00113-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

  HIV-1 env gp41 recombinant antigen

  00113-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

  HIV-2 GP 36 Recombinant Antigen

  00114-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

  HIV-2 GP 36 Recombinant Antigen

  00114-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

  HCV core recombinant antigen

  00115-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

  HCV core recombinant antigen

  00115-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

  HCV core recombinant antigen, Biotin conjugate

  00115-V-B-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

  HCV core recombinant antigen, Biotin conjugate

  00115-V-B-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

  HCV core recombinant antigen, FITC conjugate

  00115-V-F-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

  HCV core recombinant antigen, FITC conjugate

  00115-V-F-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

  HCV core recombinant antigen, Rhodamine

  00115-V-R-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

  HCV core recombinant antigen, Rhodamine

  00115-V-R-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

  HCV NS4 recombinant antigen NS4a+b

  00116-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

  HCV NS4 recombinant antigen NS4a+b

  00116-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

  HCV NS4 recombinant antigen NS4a+b, Biotin

  00116-V-B-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

  HCV NS4 recombinant antigen NS4a+b, Biotin

  00116-V-B-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

  HCV NS4 recombinant antigen NS4a+b, FITC

  00116-V-F-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

  HCV NS4 recombinant antigen NS4a+b, FITC

  00116-V-F-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

  HCV NS4 recombinant antigen NS4a+b, Rhodamine

  00116-V-R-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

  HCV NS4 recombinant antigen NS4a+b, Rhodamine

  00116-V-R-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

  HCV NS3 recombinant antigen

  00117-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

  HCV NS3 recombinant antigen

  00117-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

  HBV core recombinant antigen

  00120-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

  HBV core recombinant antigen

  00120-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

  HBV core recombinant antigen, Delta

  00121-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

  HBV core recombinant antigen, Delta

  00121-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

  HBV surface recombinant antigen HBsAg

  00122-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

  HBV surface recombinant antigen HBsAg

  00122-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

  HBV surface recombinant antigen HBsAg antigen

  00123-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

  HBV surface recombinant antigen HBsAg antigen

  00123-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

  HBV surface recombinant antigen HBsAg antigen

  00124-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

  HBV surface recombinant antigen HBsAg antigen

  00124-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

  HEV (Birma) ORF2 recombinant antigen

  00131-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

  HEV (Birma) ORF2 recombinant antigen

  00131-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

  HEV (Birma) ORF2 recombinant antigen

  00132-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

  HEV (Birma) ORF2 recombinant antigen

  00132-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

  AA 403-461 HEV Birma ORF2 Recombinant Antigen

  00133-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

  AA 403-461 HEV Birma ORF2 Recombinant Antigen

  00133-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

  T, Pallidum recombinant antigen p15

  00141-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

  T, Pallidum recombinant antigen p15

  00141-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

  T, Pallidum recombinant antigen p17

  00142-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

  T, Pallidum recombinant antigen p17

  00142-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

  T, Pallidum recombinant antigen p45

  00143-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

  T, Pallidum recombinant antigen p45

  00143-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

  T, pallidum recombinant antigen TmpA

  00144-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

  T, pallidum recombinant antigen TmpA

  00144-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

  HCV core 2-119aa recombinant antigen

  00150-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

  HCV core 2-119aa recombinant antigen

  00150-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

  HCV Core 24 Antigen

  00151-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

  HCV Core 24 Antigen

  00151-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

  HCV core recombinant antigen

  00152-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

  HCV core recombinant antigen

  00152-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

  HCV NS3 1192-1456 aa Recombinant Antigen

  00153-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

  HCV NS3 1192-1456 aa Recombinant Antigen

  00153-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

  HCV NS3 1359-1456aa antigen

  00154-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

  HCV NS3 1359-1456aa antigen

  00154-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

  HCV NS4 mosaic recombinant antigen

  00155-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

  HCV NS4 mosaic recombinant antigen

  00155-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

  HCV NS4 1916-1947aa recombinant antigen

  00156-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

  HCV NS4 1916-1947aa recombinant antigen

  00156-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

  HCV NS5 2061-2302aa recombinant antigen

  00157-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

  HCV NS5 2061-2302aa recombinant antigen

  00157-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

  HCV NS5 2212-2313aa recombinant antigen

  00158-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

  HCV NS5 2212-2313aa recombinant antigen

  00158-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

  HAV VP1-P2A recombinant antigen

  00159-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

  HAV VP1-P2A recombinant antigen

  00159-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

  HAV VP4-VP2 recombinant antigen

  00160-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

  HAV VP4-VP2 recombinant antigen

  00160-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

  HAV P2C-P3A recombinant antigen

  00161-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

  HAV P2C-P3A recombinant antigen

  00161-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

  HAV P3C recombinant antigen

  00162-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

  HAV P3C recombinant antigen

  00162-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

  HAV VP3 recombinant antigen

  00163-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

  HAV VP3 recombinant antigen

  00163-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

  HAV VP1-P2A recombinant antigen

  00164-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

  HAV VP1-P2A recombinant antigen

  00164-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

  HAV HAV P2C recombinant antigen

  00165-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

  HAV HAV P2C recombinant antigen

  00165-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

  HAV P2C-P3A recombinant antigen

  00166-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

  HAV P2C-P3A recombinant antigen

  00166-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

  HIV-1 p17/24/gp120-gp41 recombinant antigen,

  00168-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

  HIV-1 p17/24/gp120-gp41 recombinant antigen,

  00168-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

  HIV-1 p17/24/gp120 antigen

  00169-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

  HIV-1 p17/24/gp120 antigen

  00169-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

  HIV-1 gp41 recombinant antigen,

  00170-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

  HIV-1 gp41 recombinant antigen,

  00170-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

  HIV-1 gp41 Long recombinant antigen,

  00171-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

  HIV-1 gp41 Long recombinant antigen,

  00171-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

  HIV-2 gp32 recombinant antigen

  00173-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

  HIV-2 gp32 recombinant antigen

  00173-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

  HIV-1 p24 recombinant antigen,

  00174-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

  HIV-1 p24 recombinant antigen,

  00174-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

  HIV 1, 2 envelope recombinant antigen

  00175-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

  HIV 1, 2 envelope recombinant antigen

  00175-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

  HIV 1 envelope recombinant antigen

  00176-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

  HIV 1 envelope recombinant antigen

  00176-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

  HIV 1 p24 core recombinant antigen

  00177-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

  HIV 1 p24 core recombinant antigen

  00177-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

  HIV type O envelope antigen

  00178-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

  HIV type O envelope antigen

  00178-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

  HIV -2 env gp36 recombinant antigen

  00179-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

  HIV -2 env gp36 recombinant antigen

  00179-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

  HIV 2 gp36 envelope antigen

  00180-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

  HIV 2 gp36 envelope antigen

  00180-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

  HSV-1 gD recombinant antigen

  00181-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

  HSV-1 gD recombinant antigen

  00181-V-1000ug Virogen 1000 ug 1539 EUR

  HSV-2 gD recombinant antigen

  00182-V-01mg Virogen 0,1 mg 321 EUR

   

  Odkryliśmy, że oczyszczony beta-pol może przywrócić pełną aktywność naprawy DNA frakcji zubożonej w polimerazę DNA, podczas gdy oczyszczone polimerazy DNA alfa, delta i epsilon nie. Te wyniki z oczyszczonymi białkami potwierdziły wyniki uzyskane z surowym ekstraktem i wskazują, że beta-pol jest odpowiedzialny za reakcję wypełniania luki pojedynczego nukleotydu zaangażowaną w ten system naprawy przez wycinanie zasad in vitro.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *